Nie Wiedząc Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Wiedząc Cytaty: za­myka się coś by siebie ot­worzyć stać się prze­takiem i ziar­nem i plewą na­piąć do gra­nic strunę is­tnienia kształt na­dać dźwiękom jak echo duszę prze­bar­wić na ciało niebieskie na­dir od­gadnąć w zenicie kochać tak, że iść naprzód nie wiedząc a wiedząc iść i nie stawać prześwi­tując przez pal­ce bez­myślą dot­knąć niebytu i gasnąć cicho jak mo­tyl o szybę  -Papillondenuit
Nie Wiedząc Cytaty: Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija. -Anonim
zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
Nie Wiedząc Cytaty: Kobieta zakochana jest odważna nie wiedząc o tym. -Jean Paul
kobieta-zakochana-jest-odważna-nie-wiedząc-o-tym
Nie Wiedząc Cytaty: To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym. -Anonim
to-wielka-sztuka-pisać-tak-jak-trzeba-nie-wiedząc-o-tym
Nie Wiedząc Cytaty: Um­rzesz nie wiedząc Co tra­cisz każde­go dnia Po­der­wij ducha. -Kamila 6
um­rzesz-nie wiedząc-co-tra­cisz-każde­go-dnia-po­der­wij-ducha
Nie Wiedząc Cytaty: Z ludźmi zaw­sze jest tak, że wiedząc wiele, nicze­go nie wiedzą do końca. -Andrzej Krzepkowski
z ludźmi-zaw­sze-jest tak-że wiedząc-wiele-nicze­go-nie wiedzą-do końca
Nie Wiedząc Cytaty: Mi­mo wszys­tko naiw­nie cze­kamy, sa­mi na­wet nie wiedząc na co... -płonąca
mi­mo-wszys­tko-naiw­nie-cze­kamy-­mi-na­wet-nie wiedząc-na co
Nie Wiedząc Cytaty: Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje. -Gustaw Herling-Grudziński
Nie Wiedząc Cytaty: Słuchać Słowa - to wystawiać żagle na wiatr Ducha, nie wiedząc, do jakich brzegów człowiek dobije. -Hieronim Św
słuchać-słowa-to-wystawiać-żagle-na-wiatr-ducha-nie-wiedząc-do-jakich-brzegów-człowiek-dobije
Nie Wiedząc Cytaty: chciałam zniszczyć to wszystko co mnie niszczyło nie wiedząc że wys­tar­czy os­woić w sobie miłość   -karykaturalna
chciałam-zniszczyć-to wszystko-co-mnie-niszczyło-nie wiedząc-że-wys­tar­czy-os­woić-w sobie-miłość- 
Nie Wiedząc Cytaty: Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. -Susan Ert
mi­liony-marzą-o nieśmier­telnoś-równocześnie-nie wiedząc-co ze sobą-zro­bić-w deszczo­we-nie­dziel­ne-popołudnie
Nie Wiedząc Cytaty: Uważamy ty­le rzeczy za nie war­te zacho­du, nie wiedząc, od ilu ba­nal­nych spraw za­leży nasz wschód. -solus.amor
uważamy-ty­-rzeczy-za nie war­te-zacho­-nie wiedząc-od ilu-ba­nal­nych-spraw-za­ży-nasz-wschód
Nie Wiedząc Cytaty: Czy można kochać wiedząc, że kiedyś się ro­zej­dziemy.. ?  -AnDree
czy-można-kochać-wiedząc-że kiedyś ę-ro­zej­dziemy- 
Nie Wiedząc Cytaty: Człowiek, który stale jest poważny i nie pozwala sobie na chwilę wytchnienia i zabawy, zwariuje w końcu, wcale o tym nie wiedząc. -Herodot
człowiek-który-stale-jest-poważny-i-nie-pozwala-sobie-na-chwilę-wytchnienia-i-zabawy-zwariuje-w-końcu-wcale-o-tym-nie-wiedząc
Nie Wiedząc Cytaty: Każda ziemska istota, cokolwiek by czyniła odgrywa zawsze główną role w dziejach świata. Oczywiście nic o tym nie wiedząc. -Paulo Coelho
każda-ziemska-istota-cokolwiek-by-czyniła-odgrywa-zawsze-główną-role-w-dziejach-świata-oczywiście-nic-o-tym-nie-wiedząc
Nie Wiedząc Cytaty: Kiedy człowiek chciał naśladować chód, wymyślił koło, które nie przypomina w niczym nogi. W ten sposób stworzył surrealizm, sam o tym nie wiedząc. -Guillaume Appolinaire
kiedy-człowiek-chciał-naśladować-chód-wymyślił-koło-które-nie-przypomina-w-niczym-nogi-w-ten-sposób-stworzył-surrealizm-sam-o-tym-nie
Nie Wiedząc Cytaty: Naiw­nie miała nadzieję, że które­goś dnia ból zelżeje, nie wiedząc, że będzie jej ciążył na no­we i od­mien­ne spo­soby przez resztę życia. -Alice Sebold
naiw­nie-miała-nadzieję-że które­goś-dnia-ból-zelżeje-nie wiedząc-że będzie-jej-ążył-na no­we-i od­mien­ne-spo­soby-przez
Nie Wiedząc Cytaty: Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals
cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
Nie Wiedząc Cytaty: Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone. -Friedrich Nietzsche
wiele-trzeba-mocy-by-umieć-żyć-wiedząc-jak-bardzo-życie-i-niesprawiedliwość-są-z-sobą-złączone
Nie Wiedząc Cytaty: Już tęskniłem za nią, wiedząc, że to jeszcze jed­no z mi­nięć bez­powrot­nych właśnie się dokonuje. -Wojciech Kuczok
już-tęskniłem-za ą-wiedząc-że to jeszcze-jed­no-z mi­ęć-bez­powrot­nych-właśnie ę-dokonuje
Nie Wiedząc Cytaty: Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą. -Anonim
zawsze-mów-innym-co-do-nich-czujesz-będziesz-czuć-ę-lepiej-wiedząc-że-oni-o-tym-wiedzą
Nie Wiedząc Cytaty: Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski
aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci
Nie Wiedząc Cytaty: Nos­talgia jest jak nar­ko­tyk, człowiek ciągle go zażywa wiedząc że jest szkod­li­wy, lecz cza­sem nie pot­ra­fi go od siebie odpędzić  -daniello
nos­talgia-jest jak nar­ko­tyk-człowiek-ągle-go zażywa-wiedząc-że jest szkod­li­wy-lecz-cza­sem-nie pot­ra­fi-go od siebie
Nie Wiedząc Cytaty: Przyszła nocą Nie wiedząc gdzie i po co Pu­ka do drzwi Chce się rozgościć Jak­by u siebie była Mówię : Jes­teś Cierpienie Mówi : Jes­tem Miłość  -gena
przyszła-nocą-nie-wiedząc-gdzie-i po co-pu­ka-do drzwi-chce ę-rozgość-jak­by-u siebie-była-mówię- jes­teś-cierpienie-mówi
Nie Wiedząc Cytaty: Mu­zyka to nap­rawdę moc­ny nar­ko­tyk. Może cię zat­ruć, pod­nieść na duchu lub spra­wić, że roz­cho­rujesz się, nie wiedząc dlaczego. -Adam Neste
mu­zyka-to nap­rawdę-moc­ny-nar­ko­tyk-może ę-zat­ruć-pod­nieść-na duchu-lub-spra­wić-że roz­cho­rujesz-ę-nie wiedząc
Nie Wiedząc Cytaty: Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; ustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie. -Anonim
Nie Wiedząc Cytaty: Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw. -Neil Gaiman
wiedząc-zbyt-ło-by ę-bać-będąc-zbyt-młodym-by czuć-podziw
Nie Wiedząc Cytaty: Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. -Ivo Andric
kto-ę-boi-nie-wiedząc-właściwie-czego-podwójnie-ę-boi
Nie Wiedząc Cytaty: Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa... -George Eliot
Nie Wiedząc Cytaty: Spoj­rze­nie jej spra­wia, że odpływam Do­tyk jej wy­wołuje u mnie dreszcze Każde słowo jej tra­fia głębo­ko w mo­je serce I nie wiem ile zniosę jeszcze Wiedząc, że nig­dy mo­ja nie będzie... -NeverGiveUp95
Nie Wiedząc Cytaty: Życie otrzymuje się bez podziękowania, zażywa się go nie wiedząc jak, daje się innym bez świadomości o tym i traci się nie spostrzegając kiedy. -Wolter
Życie-otrzymuje-ę-bez-podziękowania-zażywa-ę-go-nie-wiedząc-jak-daje-ę-innym-bez-świadomoś-o-tym-i-traci-ę-nie-spostrzegając-kiedy
Nie Wiedząc Cytaty: to nie ro­man­tyzm in­nych ani wspólne zacho­dy słońca mnie kręcą, a sie­dze­nie z Tobą na zwykłej ka­napie w deszczo­wy wieczór i pat­rząc w Two­je zja­rane oczy wiedząc, ze ta chwi­la mi­mo swo­jej pros­to­cie jest dla Nas najpiękniejsza. -Nicole
Nie Wiedząc Cytaty: Jeżeli za­kocha­li się w so­bie, nic o so­bie nie wiedząc?, to czym właści­wie jest miłość? Ja do ni­kogo nie czuję ura­zy, niena­wiść niszczy wszys­tko, niszczy nas samych! ''Płyniemy przez wiel­ki Ba­bilon ''.... -Niusza
Nie Wiedząc Cytaty: Życie to cza­sem podróż po­ciągiem w niez­na­ne. Wsiadasz, trzy­masz w ręku bi­let, który pot­wier­dza tę drogę. Jedziesz cały czas pros­to, nie wiedząc gdzie. Spo­tykasz ludzi, którzy praw­do­podob­nie ci się nie po­dobają, ale mi­mo wszys­tko nie od­dałbyś tej podróży za żadną inną. -szantiil
Nie Wiedząc Cytaty: Czy wiedząc, że skończy się coś niez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadzieją, że coś się zmieni... ?  -AnDree
czy-wiedząc-że skończy ę-coś-niez­byt-cieka­wie-po­win­śmy-brnąć-w to da­lej-z nadzieją-że coś ę-zmieni-