Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty

Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Ideal­ny z nieideal­ne­go stworzo­ny Nie po­siądzie nig­dy dziec­ka ni też żony Sa­mot­ny wie­cznie będzie choć nie sam Dos­tać się mógł nie będzie do nieba bram Ten w którym sklo­nowa­ne tkwią embriony  -misteriosa


Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Mat­ka mar­twiła się, że jej dziec­ko nie będzie in­te­ligen­tne, a do­piero co skończyło 3 lat­ka, jed­nakże chciała aby wszys­tko pot­ra­fiło. Kiedy dziec­ko przyszło i po­wie­działo: -Ma­mo, kocham Cię! -Syn­ku nie mam te­raz cza­su, załat­wiam dla ciebie studia... -Ruska-love


Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Wios­ny nu­ty, naście lat temu duszą oj­cos­twa od­dałem dziec­ku swemu. Owoc miłości świat przywitał dołożył tros­ki, uśmiech zawitał. Wczo­raj to już nie dziś zacząłeś po do­rosłości iść. Dziec­kiem mym i tak pozostaniesz będę przy to­bie na­dal, gdy upadniesz. Kochaj ludzi, ciesz się wszystkim Bóg prze­wod­ni­kiem będzie, a oj­czyz­na kimś bliskim. W imieniu swoim sy­nu i mat­ki twej życzę wszys­tkiego dob­re­go, de­dykując ten wiersz. Dziec­ku swe­mu z okaz­ji osiemnastki... -taktojax


Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Szczęście dlatego tak trudno znaleźć, gdyż znajduje się tam, gdzie się go nikt nie spodziewa. -Ilona Bodden


szczęście-dlatego-tak-trudno-znaleźć-gdyż-znajduje-ę-tam-gdzie-ę-go-nikt-nie-spodziewa
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Jeżeli słuchacz nie jest głupcem, to od zbyt błyskotliwej wymowy spodziewa się tylko zasadzek. -Giovani Pico della Mirandela


jeżeli-słuchacz-nie-jest-głupcem-to-od-zbyt-błyskotliwej-wymowy-spodziewa-ę-tylko-zasadzek
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Kto nie spodziewa się niespodziewanego, ten nie odkryje go. -Heraklit z Efezu


kto-nie-spodziewa-ę-niespodziewanego-ten-nie-odkryje-go
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania. -Johann Wolfgang Goethe


ten-kto-nie-spodziewa-ę-mieć-miliona-czytelników-nie-powinien-zabierać-ę-do-pisania
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje. -Tadeusz Markowski


miłość-to pro­-roz­wi­ja ę-długo-trwa-krótko-i nad­spodziewa­nie-szyb­ko-ustaje
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Kto nie spodziewa się miliona czytelników, nie powinien napisać ani jednej linijki. -Johann Wolfgang Goethe


kto-nie-spodziewa-ę-miliona-czytelników-nie-powinien-napisać-ani-jednej-linijki
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart... -Papillondenuit


gdy-na­ruszy ę-de­likatną-kon­struk­cję-dziec­ka-jak do­rośnie-na­dal-będzie-bu­dowało-tyl­ko-dom­ki-z kart
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe


Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Naj­szczęśliw­sze chwi­le, przeżywa się w naj­mniej spodziewa­nym momencie. -NightHuntress


naj­szczęśliw­sze-chwi­-przeżywa ę-w naj­mniej-spodziewa­nym-momencie
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski


bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Boję się, cho­ler­nie się boję, że się w To­bie za­kocham. Że będę za Tobą tęsknić nap­rawdę. Że będzie bra­kować mi two­jego uśmie­chu i że to Ty będziesz wy­woływał u mnie ten naj­szczer­szy. Że będę chciała do Ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dzieć, że mi ser­ducho mięknie, że nie poz­naję się już w lus­trze. I że zmieniłeś coś we mnie, na zawsze. -krayydlubek


Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę. -Aurore Dudevant (George Sand)


mężczyz­na-jest zaw­sze-dziec­kiem-na­wet-gdy-jest to że-dziec­ko-dziec­kiem-dzierżącym-władzę
Nie będzie Dziec­ka Spodziewa się Cytaty: Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. -Adam Małysz


faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć