Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty

Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Wie­czo­rem wciaz za­tapiam sie w mil­cze­niu cze­kajac na twoj je­den gest ,do­tyk ,po­calu­nek sa­ma te­go nie ro­bię bo bo­je sie od­tra­cenia .marze o Twoich dłoniach pie­szcza­cych mo­je cialo us­tach krzycza­cych mo­je imie cze­mu we snie wszys­tko jest ta­kie lat­we cze­mu we snie nie. Ma ciebie jest on ten kto­rego sie nie wstydze, nie bo­je od­rzu­cenia bo wiem cze­go prag­ne i spel­niam praagnienia  -Talia2901


Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Nikt nie od­rzu­ca ciebie, od­rzu­ca tyl­ko to, kim jes­teś według je­go mniema­nia. Zresztą, jest to broń obo­sie­czna, nikt też nie ak­ceptu­je ciebie. Dopóki ludzie się nie obudzą, po pros­tu ak­ceptują lub od­rzu­cają po­siada­ne przez siebie wyob­rażenie o to­bie. Stworzy­li so­bie twój wi­zeru­nek i al­bo go od­rzu­cają, al­bo akceptują. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Ko­biety są jak je­lenie - rzu­cił Co­hen z miną znaw­cy. - Nie można się na nie rzu­cać, trze­ba je ścigać. -Terry Pratchett


ko­biety-są jak ­lenie- rzu­ł-co­hen-z miną-znaw­cy- nie-można ę-na nie rzu­cać-trze­ba- ścigać
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Co mam zro­bić z od­rzu­coną miłością? Włożyć w paczkę, wysłać Pa­nu Bogu? Rzu­cić mu w twarz i krzyknąć ze złością? Chy­ba nie ma in­ne­go spo­sobu... ~Out  -Mrs Vercetti


co mam-zro­bić-z od­rzu­coną-miłośą-włożyć-w paczkę-wysłać-pa­nu-bogu-rzu­ć-mu w twarz-i krzyknąć-ze złośą-chy­ba
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie. -Emilia Szumiło


Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea


pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, by­wa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-który-nie  nic-do stra­cenia-by­wa-groźny
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Nie ma lep­szej chwi­li do stra­cenia niż obecna. -Antoni Regulski


nie- lep­szej-chwi­li-do stra­cenia-ż-obecna
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Zeb­ra­nie to naj­bar­dziej pra­cowi­ty sposób tra­cenia czasu. -Janina Ipohorska


zeb­ra­nie-to naj­bar­dziej-pra­cowi­ty-sposób-tra­cenia-czasu
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Kto naukę do­cenia, sam się zmienia. -Bujak Bogusław


Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. -Marcin Kossek


o kol­cu-osiero­cenia-do­rosły-za­bity-w dzieciństwie
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Jak wielce cenią kobiety łańcuchy, którymi są skute! -Margaret Mitchell


jak-wielce-cenią-kobiety-łańcuchy-którymi-są-skute
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Skar­by dzieciństwa nies­te­ty do­cenia się będąc już w dorosłości. -Papużka


skar­by-dzieciństwa-nies­te­ty-do­cenia ę-będąc-już-w dorosłoś
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia. -Nora Roberts


Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Ludzie są zaiste dziwaczni: bardziej cenią swoje mniemania niż rzeczywistość . -Anonim


ludzie-są-zaiste-dziwaczni-bardziej-cenią-swoje-mniemania-ż-rzeczywistość
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton


współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: War­to osiągać marze­nia na­wet gdy wiele jest do stra­cenia ..!!  -kaila


war­to-osiągać-marze­nia-na­wet-gdy-wiele-jest do stra­cenia- 
Nie bo­je Od­rzu­cenia Cytaty: Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński


mu­zyka-to sztu­ka-cie­sze­nia ę-i smu­cenia-bez-powodu