Nie dają Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie dają Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57
dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Nie dają Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia
ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Nie dają Cytaty: ile ra­zy w imię miłości uka­mieno­wałeś bliźniego są słowa które nie pa­dają daleko nie da­lej niż od jabłoni i ludzie co upa­dają tak lekko jak gdy­by nie czu­li bólu którym jak chle­bem się dzielą a prze­cież by do­dać im skrzydeł pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni  -giulietka
Nie dają Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath
Nie dają Cytaty: War­tości są tak sa­mo ważne w życiu pry­wat­nym jak na po­ziomie przed­siębior­stwa. Dla człowieka są głównym as­pektem oso­bowości, w fir­mie de­cydują o kształto­waniu jej kul­tu­ry or­ga­niza­cyj­nej. Człowieko­wi poz­wa­lają żyć god­nie i um­rzeć w spo­koju. Or­ga­nizac­ji dają szansę na nieśmier­telność. Za­pew­niają ut­rzy­manie równo­wagi wewnętrznej w ok­re­sach tur­bu­len­cji i dają ciągle im­pulsy do rozwoju. -L » Sławomir Lachowski » Droga ważniejsza niż cel
Nie dają Cytaty: Dają ka­ganiec ow­com, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Nie dają Cytaty: Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien
pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Nie dają Cytaty: Proś, a jak nie dają to bierz sam!  -Henryk Sienkiewicz
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Nie dają Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Nie dają Cytaty: Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeśli-uważacie-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-to-mi-oddajcie
Nie dają Cytaty: Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeżeli-uważacie-że pieniądze-szczęścia-nie dają-to mi  oddajcie
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie-dają-lecz-każdy-chce-to-sprawdzić-osobiście
Nie dają Cytaty: Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach. -Maksymilian Kolbe
kolana-a-nie-rozum-albo-pióro-dają-owoc-w-pracy-kazaniach-książkach
Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie dają-lecz-każdy-chce-to spraw­dzić-osobiście
Nie dają Cytaty: Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi. -Gallux
pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-pozwalają-nam-znacznie-wygodniej-być-nieszczęśliwymi
Nie dają Cytaty: Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu. -Jeanne Moreau
może-to-prawda-że-pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-z-pewnośą-często-zapobiegają-nieszczęściu
Nie dają Cytaty: Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest. -Simone Weil
stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
Nie dają Cytaty: Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej. -Giovanni Guareschi
pieniądze-nie-dają-wprawdzie-szczęścia-ale-bez-nich-jest-jeszcze-gorzej
Nie dają Cytaty: is­tnieją kobiety nie dos­tar­czające uciechy a ra­dość z te­go mają że nicze­go nie dają. -bystry.76
is­tnieją-kobiety-nie-­tar­czają-uciechy-a-ra­dość-z te­go-mają-że-nicze­go-nie dają
Nie dają Cytaty: Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno. -Simone Weil
dwie-rzeczy-nie dają ę-spro­wadzić-do żad­ne­go-rac­jo­naliz­mu-czas-i piękno
Nie dają Cytaty: Nieustanne starania obliczone na usuniecie cierpienia nie dają nic poza zmianą jego postaci. -Artur Schopenhauer
nieustanne-starania-obliczone-na-usuniecie-cierpienia-nie-dają-nic-poza-zmianą-jego-postaci
Nie dają Cytaty: W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile - następstwa złej. -Adolf Dygasiński
w-wychowaniu-nie-tyle-dają-ę-ocenić-korzyś-dobrej-edukacji-ile-następstwa-złej
Nie dają Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą.. -AnDree
nie­szczęścia-spa­dają-na ludzi-wiel­kich-ducho­wo-bo bóg-wie-że so­bie-poradzą
Nie dają Cytaty: Bi­lety do ra­ju sprze­dają w kościołach. -StachuKrankiela
bi­lety-do ra­ju-sprze­dają-w kościołach
Nie dają Cytaty: Cza­sami oso­by, które wy­dają się nie mieć ta­jem­nic, po­siadają ich najwięcej. -Emmalice
cza­sami-oso­by-które-wy­dają ę-nie mieć-­jem­nic-po­siadają-ich-najwięcej
Nie dają Cytaty: Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez. -Iason Evangelu
najpiękniejsze-oczy-dają-najwięcej-łez
Nie dają Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Nie dają Cytaty: Kto ma chleb, temu jeszcze dają. -Anonim
kto-chleb-temu-jeszcze-dają
Nie dają Cytaty: Sędziowie dają wybór między złym, a gorszym. -Duch_Sumienia
sędziowie-dają-wybór-między-złym-a gorszym
Nie dają Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty
gra­nice-dają-pew­ność-istnienia