Nie jest kłam­stwem Cytaty

Nie jest kłam­stwem Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope


wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


Nie jest kłam­stwem Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:


tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


Nie jest kłam­stwem Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow


prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Kłam­stwem świat prze­jedziesz, ale na­zad nie wrócisz. -Samuel Adalberg


kłam­stwem-świat-prze­jedziesz-ale-na­zad-nie wrócisz
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem . -PróbujPatrzećKolorowo


zrań-mnie-prawdą-ale-nig­dy-nie po­cie­szaj-kłam­stwem
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Każde słowo jest kłam­stwem, dla­tego trze­ba je tak po­dać, żeby wi­dow­nia wie­działa, że ono jest kłamstwem. -Gustaw Holoubek


każde-słowo-jest kłam­stwem-dla­tego-trze­ba- tak-po­dać-żeby-wi­dow­nia-wie­działa-że ono-jest kłamstwem
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Prawdą jes­teś Ty i ja, a kłam­stwem My wpa­jani co dnia... -Papużka


prawdą-jes­teś-ty i ja-a kłam­stwem-my wpa­jani-co dnia
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals


z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Nie zwykłem otaczać cię kształtem iluz­ji, lecz kłam­stwem chcesz prawdę na­zywać ... HASŁO ... -Nie umiem pisać więc jestem


nie-zwykłem-otaczać-ę-kształtem-iluz­ji-lecz-kłam­stwem-chcesz-prawdę-na­zywać-hasŁo
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Z kłam­stwem w ser­cu nie tyl­ko żyć, ale i um­rzeć nie można. -Wacław Berent


z kłam­stwem-w ser­cu-nie tyl­ko-żyć-ale-i um­rzeć-nie można
Nie jest kłam­stwem Cytaty: bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie... -KluskaaDas


bo brak-mi ł-gdy-brak-ciebie-kłam­stwem-jest-że wstał-świt-gdy-nie  ciebie
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą. -Misaki-chan


Nie jest kłam­stwem Cytaty: Z kłam­stwem jest tak: jeśli ktoś ci nie uwie­rzy - gar­dzisz sobą, jeśli ktoś ci uwie­rzy - gar­dzisz nim. -Daniel Odija


z kłam­stwem-jest tak-śli-ktoś- nie uwie­rzy- gar­dzisz-sobą-śli-ktoś- uwie­rzy- gar­dzisz-nim
Nie jest kłam­stwem Cytaty: [Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy. -Stanisław Barańczak


Nie jest kłam­stwem Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec


kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Nie jest kłam­stwem Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski


biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera