Nie kar­mic Cytaty

Nie kar­mic Cytaty: Jeżeli chcesz kochać świat, zba­wiać go i kar­mić, to wspa­niale. Lecz naj­pierw po­kochaj i na­karm siebie. -Stuart Wilde


jeżeli-chcesz-kochać-świat-zba­wiać-go i kar­mić-to wspa­niale-lecz naj­pierw-po­kochaj-i na­karm-siebie
Nie kar­mic Cytaty: miłość odżywia się nami, ważne jest, aby nie za­pom­nieć jej kar­mić bo tyl­ko wte­dy może sie rozwijać. -psycholożka


miłość-odżywia ę-nami-ważne-jest-aby nie za­pom­nieć-jej-kar­mić-bo tyl­ko-wte­dy-może-sie-rozwijać
Nie kar­mic Cytaty: Czy Bóg prze­baczy mi te wszys­tkie podłości, które po­pełnił czar­ny mężczyz­na, by na­kar­mić swo­je dzieci? Will God for­gi­ve me for all the dirt a nig­ga did, to feed kids? (ang.)  -Tupac Amaru Shakur


Nie kar­mic Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Nie kar­mic Cytaty: Miały być me­go spoczyn­ku strażnikami, Wy­doby­wać piękno, kar­mić obrazami, Wy­jaśniać, wska­zywać, być zaw­sze blisko, Jak mat­ka nad dziec­ka ma­leńką kołyską, Tym­cza­sem drwią ze mnie w twarz śmiejąc się, I za­miast spo­koju jest we mnie lęk... -Papillondenuit


Nie kar­mic Cytaty: jak bar­dzo trze­ba być głodnym by kar­mić się snami jak bar­dzo spragnionym by w chłodzie poranka spi­jać rosę z ko­niczy­ny zdeptanej ser­ca pękają niczym wazon przez nieuwagę strącony i żal tyl­ko kwiatów ściętych przed­wcześnie nie bądź zazdrosny kochany o białą ścianę, gdy na niej ucichnę słonecznikami  -Papillondenuit


Nie kar­mic Cytaty: Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą. -szaszlyk


Nie kar­mic Cytaty: Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
Nie kar­mic Cytaty: w ko­narach cicho drętwieją za­wie­szo­ne ko­nające oddechy zbłąka­nych wes­tchnień dnia ta­bun spoj­rzeń w oczekiwaniu na jed­no naj­mniej­sze potknięcie chce uszczknąć coś dla siebie po­wiet­rze na­syca się padliną jeszcze wczo­raj żywych marzeń wys­ta­wionych na sępie dzioby nadzieje o rdza­wym kolorycie stoją w lep­kiej gęstwi­nie kałuży którą spa­li połud­niowe słońce nie ob­noś się ze szczęściem bo ja­kaś zaz­drość je wyszarpie by na­kar­mić się twoją porażką... -Papużka


Nie kar­mic Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax


po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Nie kar­mic Cytaty: Po­wodze­nie, ten so­bowtór ta­len­tu, pot­ra­fi oma­mić na­wet historię. -Victor Marie Hugo


po­wodze­nie-ten-so­bowtór-­len­-pot­ra­fi-oma­mić-na­wet-historię
Nie kar­mic Cytaty: Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi


biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
Nie kar­mic Cytaty: Nap­rawdę nie za­leży mi na tym, by zniszczyć Mic­ro­soft. To będzie całko­wicie nieumyślny sku­tek uboczny. -Linus Benedict Torvalds


nap­rawdę-nie za­ży-mi na tym-by zniszczyć-mic­ro­soft-to będzie-całko­wicie-nieumyślny-sku­tek-uboczny
Nie kar­mic Cytaty: - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p


 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
Nie kar­mic Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches


Nie kar­mic Cytaty: By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz. -Papillondenuit


by nau­czyć ę-kochać-wpierw-mu­sisz-uświado­mić-so­bie-jak bar­dzo-nienawidzisz
Nie kar­mic Cytaty: Myśli­my, że 


myśli­my-że miłość-na zaw­sze-ale-tak-ężko-uświado­mić-so­bie-że to uro­jone-w naszej-głowie
Nie kar­mic Cytaty: Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie. -Mikołaj Gogol


bar­dzo-wiele-książek-na­ży-przeczy­ć-po to-aby so­bie-uświado­mić-jak ło ę-wie