Nie mówił Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie mówił Cytaty: Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski
jeśli-będziesz-mówił-głośno-wielu-ę-usłyszy-jeśli będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Nie mówił Cytaty: Mówił prawdę, ale w for­mie nie do przyjęcia. -Czesław Banach
mówił-prawdę-ale-w for­mie-nie do przyjęcia
Nie mówił Cytaty: Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę. -Adolf Hitler
zwycięzcy-nikt-nie-będzie-ę-pytał-czy-mówił-prawdę
Nie mówił Cytaty: Panie, spraw bym nie mówił zawsze, wszędzie i na każdy temat. -Tomasz z Akwinu
panie-spraw-bym-nie-mówił-zawsze-wszędzie-i-na-każdy-temat
Nie mówił Cytaty: Nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. -Benjamin Franklin
nie-powiem-ź-o-nikim-a-będę-mówił-wszystko-dobre-co-wiem-o-każdym
Nie mówił Cytaty: Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
Nie mówił Cytaty: Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
ko­bieta-poz­wo­li-ze sobą-zro­bić-co zechcesz-by­lebyś-jej-o tym-nie mówił
Nie mówił Cytaty: Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. -Calvin Coolidge
jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
Nie mówił Cytaty: Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych. -Anonim
zaczynaj-od-siebie-zanim-będziesz-mówił-o-innych
Nie mówił Cytaty: Dziadek mówił ,, Ba­ba nie bi­ta to jak ko­sa nie klepana''  -kris22ul
dziadek-mówił- ba­ba-nie bi­-to jak ko­-nie klepana'' 
Nie mówił Cytaty: Przyzwoita niewiasta jest ukrytym skarbem i ten który go znalazł, lepiej żeby o nim nie mówił. -Anonim
przyzwoita-niewiasta-jest-ukrytym-skarbem-i-ten-który-go-znalazł-lepiej-żeby-o-nim-nie-mówił
Nie mówił Cytaty: Hegel miał rację, kiedy mówił:
hegel-miał-rację-kiedy-mówił-historia-uczy-nas-że-ludzkość-niczego-ę-z-niej-nie-nauczyła
Nie mówił Cytaty: Jeżeli pozwolicie, żeby jakiś człowiek mówił dostatecznie długo, to znajdzie sobie wyznawców. -Robert Louis Stevenson
jeżeli-pozwolicie-żeby-jakiś-człowiek-mówił-dostatecznie-długo-to-znajdzie-sobie-wyznawców
Nie mówił Cytaty: A pomnij, że jest prawo, co Bóg postanowił. Że każdy zda mu liczbę z próżnych słów, co mówił. -Antoni Edward Odyniec
a-pomnij-że-jest-prawo-co-bóg-postanowił-Że-każdy-zda-mu-liczbę-z-próżnych-słów-co-mówił
Nie mówił Cytaty: Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców. -Robert Louis Stevenson
jeżeli-poz­wo­licie-żeby-ja­kiś-człowiek-mówił-­­tecznie-długo-to znaj­dzie-wyznawców
Nie mówił Cytaty: Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca al­bo cym­bał brzmiący. -św. Paweł z Tarsu
gdy­bym-mówił-języ­kami-ludzi-i aniołów-a miłoś-bym-nie miał-stałbym ę-jak miedź-brzęcząca-al­bo-cym­bał-brzmiący
Nie mówił Cytaty: Więc co­raz częściej będę mówił te słowa. Z uczu­ciem te­raz i później, i zawsze. -szantiil
więc-co­raz-częściej-będę-mówił-te słowa-z uczu­ciem-te­raz-i później-i zawsze
Nie mówił Cytaty: Pragnęła, by ktoś się nią opieko­wał, mówił, że o nic nie mu­si się mar­twić i że on wszys­tkim się zaj­mie. Ja­kie pros­te byłoby wte­dy życie. -Cecelia Ahern
pragnęła-by ktoś ę-ą-opieko­wał-mówił-że o nic-nie mu­ ę-mar­twić-i że on wszys­tkim ę-zaj­mie-ja­kie pros­te-byłoby
Nie mówił Cytaty: Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo. -PróbujPatrzećKolorowo
wolę-żebyś-mówił-mi naj­gor­szą-prawdę-ż-wcis­kał-naj­lep­sze-kłamstwo
Nie mówił Cytaty: pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki : - po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi ! - boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język  -lovely-girl
pa­-mądra­lowa-do swo­jej-najmłod­szej-córki-po­pat­rz-przyszła-ciocia-daj cioci-bu­zi-boję ę- ­-mówił-że ciocia
Nie mówił Cytaty: przyk­laskują upap­ra­ne dłonie strząsając po­pioły nie swoje pod­noszą auto­matycznie kanciki wy­pełnione czar­nym humorem runęły do­my z dachami duszy pozbawione i tyl­ko wiatr huczy biegając po zgliszczach nikt im nie mówił nikt nie up­rzedzał zgni­te serca kar­mią się nie­szczęściem twoim  -Papużka
Nie mówił Cytaty: Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać. -Arundhati Roy
kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
Nie mówił Cytaty: Wkurzo­ny Krakus Kra­kus gdy był wkurzony Mówił lar­wo do swej żony Choć w pos­ta­ci ima­go Znała lep­sze fi­go-fa­go; Więc chy­ba źle był ułożony. -awatar
wkurzo­ny-krakus-kra­kus-gdy-był-wkurzony-mówił-lar­wo-do swej-żony-choć-w pos­­-ima­go-znała-lep­sze-fi­go-fa­go-więc-chy­ba-ź
Nie mówił Cytaty: Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił. -Nicole
tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
Nie mówił Cytaty: (...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości. -Marek Hłasko
Nie mówił Cytaty: . . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . -Zofia Nałkowska
Nie mówił Cytaty: ..A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście... -Zofia Nałkowska
Nie mówił Cytaty: najmłod­szy mądra­la do ciot­ki w przed­po­koju : - cześć, ciociu ! ale się ta­ta ucie­szy ! - dlacze­go ? - bo mówił przed chwilą, że jeszcze tyl­ko cioci bra­kowało nam do szczęścia !  -lovely-girl
Nie mówił Cytaty: DOWCIP Na ro­man­tycznej ko­lac­ji sie­dzi ko­bieta ze swoim kochan­kiem i dzwo­ni do niej telefon. Po chwi­li kocha­nek py­ta: - kto dzwonił? - Mój mąż, mówił, że się spóżni na ko­lację, bo te­raz gra z tobą w brydża... -Niusza
Nie mówił Cytaty: Dając go na scho­dach, widziałem w jej oczach pewną obawę. Us­ta mil­czały a wzrok mówił cicho, led­wie słyszal­nie: A jeśli nasze dro­gi się ro­zejdą? Wte­dy złożyłem jedną z naj­ważniej­szych obiet­nic, którą człowiek może ofiarować: - Zaw­sze będę Cię chronił. -Shehatehim
Nie mówił Cytaty: Chciałbym, byś kiedyś ucząc swoje dzieci nie mówił im o pacierzu, ale o codziennym spotkaniu z Bogiem. Nie pytaj: czy zmówiłeś pacierz?, ale pytaj czy rozmawiałeś z Bogiem i o czym z Nim rozmawiałeś? Wtedy dziecko od początku łatwiej przejdzie z modlitwy dziecka do modlitwy człowieka dojrzałego. (W trosce o głębszą wiarę) -E. Staniek
Nie mówił Cytaty: — Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi — Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem. — Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié — Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem! Alek­sander Fredro   -Uriel
Nie mówił Cytaty: Oni w niebie grają w karty nic dziw­ne­go że przegrywamy wszys­tkie mają znaczone taj­ny­mi planami Podsłuchałem podstępnie jak je­den do drugiego mówił bru­tal­ny anioł że Ba­bilon Wiel­ki upadnie i nie po­mogą nam opływające kwiata­mi procesje z wiel­ki­mi obrazami i sztandarami ani krzyże na wzgórzach czy pan­cerny oręż poświęco­ny ka­pela­na rękami Jeżeli sa­mi się nie powyrzynamy to Bóg zro­bi porządek z nami... -marka
Nie mówił Cytaty: Jeśli będziesz krzyczał,wielu cię usłyszy, jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski
jeśli-będziesz-krzyczałwielu-ę-usłyszy-śli-będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Nie mówił Cytaty: -(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką. -Derisive