Nie może So­bie Cytaty

Nie może So­bie Cytaty: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego. -Kaye


Nie może So­bie Cytaty: Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może. -Rabindranath Tagore


błąd-nie może-so­bie-poz­wo­lić-na przeg­raną-a praw­da-może
Nie może So­bie Cytaty: Sko­ro życie jest ta­kie ciężkie, dlacze­go dokłada­my so­bie kłopo­tu? Skąd bie­rze się pot­rze­ba auto­des­truk­cji? Może lu­bimy ból? Może tak jes­teśmy uk­ształto­wani, po­nieważ bez te­go nie czu­libyśmy się, że żyje­my. Jak to szło? Po co walę się młot­kiem w głowę? Bo jest tak przy­jem­nie kiedy przestanę. -elamor


Nie może So­bie Cytaty: Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś?  -AgniM


zas­­nawiam ę-cza­sem-czy-to co ro­bię-to mo­ja-droga-może-tracę-coś-równie-ważne­go-może-nie wszys­tko-dostrzegam-aniele-boży
Nie może So­bie Cytaty: Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem:


Nie może So­bie Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Nie może So­bie Cytaty: Mówi się, że 


Nie może So­bie Cytaty: Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja. -Trudi Canavan


szczęśli­we-za­kończe­nie-to luk­sus-na ja­ki-może-poz­wo­lić-so­bie-fikcja
Nie może So­bie Cytaty: o czym śni kloszard w gwieździstą noc, gdy za­miast ko­ca ma ga­zet stos? może o sławie, władzy, pieniądzach, ko­biecie i swoich uk­ry­tych żądzach? może tej no­cy dom mu się przyśni, bo czym so­bie pościele tak się wyśpi  -tusiak


Nie może So­bie Cytaty: Wie­dza sa­ma w so­bie ni­kogo nie może skrzyw­dzić. Sza­leństwo już tak. -Maja Lidia Kossakowska


wie­dza-­-w so­bie-­kogo-nie może-skrzyw­dzić-sza­ństwo już-tak
Nie może So­bie Cytaty: Może z cza­sem zo­baczy­my rzeczy, których jak dotąd, nie możemy so­bie wyobrazić. -Galileo Galilei (Galileusz)


może-z cza­sem-zo­baczy­my-rzeczy-których-jak dotąd-nie możemy-so­bie-wyobrazić
Nie może So­bie Cytaty: Człowiek od­biera so­bie życie tyl­ko wte­dy, kiedy już nie może nic stworzyć  -Aleksander Świętochowski


człowiek-od­biera-so­bie-życie-tyl­ko-wte­dy-kiedy-już-nie może-nic-stworzyć 
Nie może So­bie Cytaty: Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica... -Nefrate


Nie może So­bie Cytaty: To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie  -samothnick


Nie może So­bie Cytaty: Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jes­tem so­bie cza­sem ta­ki daleki... -Stanisław Lem


nikt-nie może-być-mi bliższy-ode-mnie-a ja-ja jes­tem-so­bie-cza­sem-­ki-daleki
Nie może So­bie Cytaty: Na sno­bie nie można po­legać. Dzieło, które chwa­li, może oka­zać się dobre. -Karl Kraus


na sno­bie-nie można-po­legać-dzieło które-chwa­li-może-oka­zać ę-dobre
Nie może So­bie Cytaty: Ni­by zaw­sze w cen­trum A w so­bie się gubi Ni­by zaw­sze po­maga każdemu A sa­ma so­bie pomóc nie umie Każdy jej od­dech jak­by szybszy Z każdym słowem bo­li jak­by bardziej Może właśnie dla­tego mil­czy Gdy py­tają jak le­ci jej życie I za­myka się Nie usłyszy na­wet ciszy  -yelenayla


Nie może So­bie Cytaty: Mi­liony ludzi codzien­nie gi­nie, a su­per­man so­bie la­ta, la­ta i do­lecieć nie może. -Ryder


mi­liony-ludzi-codzien­nie-gi­nie-a su­per­man-so­bie-­-­-i do­lecieć-nie może