Nie pa­nuje Cytaty

Nie pa­nuje Cytaty: Mar­nuję te­raźniej­szość, wspo­minając przeszłość. Tracę przyszłość, ob­serwując ry­sy smut­nej teraźniejszości. 23.06.2011  -watchingmefall


mar­nuję-te­raźniej­szość-wspo­minając-przeszłość-tracę przyszłość-ob­serwując-ry­sy-smut­nej-teraźniejszoś-23062011 
Nie pa­nuje Cytaty: Jeśli uz­nam, że mo­je poświęce­nie było da­rem­ne, nie za­waham się ani przez chwilę i zre­zyg­nuję z pre­zyden­tu­ry na rzecz oso­by, która będzie miała większą szansę na sukces. -Juan Perón


Nie pa­nuje Cytaty: Nie po­pieram rządu ja­kiego­kol­wiek. Na wy­bory się nie wy­bieram. Mój głos zmar­nuję z pełną świado­mością. I to jest z mo­jej stro­ny os­tatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki. -Kazik Staszewski


Nie pa­nuje Cytaty: Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Nie pa­nuje Cytaty: Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie. -Bruce Lee


nie-oba­wiam ę-ko­goś-kto-tre­nuje-10000-kop­ęć-ale-te­go-który-10000-ra­zy-tre­nował-jed­no-kopnięcie
Nie pa­nuje Cytaty: Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować. -Stanisław Lem


jes­teśmy-jak na krze-która-jest unoszo­na-prąda­mi-techno­logii-nie pa­nuje­my-nad-ą-nie wiemy-dokąd-nas-niesie-nie wiemy-jak ą
Nie pa­nuje Cytaty: ...do­wiadu­je się te­raz o Twoich zdra­dach. Te­raz mi to mówią, bo myślą, że już nie bo­li. Mają rację. Nie bo­li. Jes­tem dum­na, że jes­tem sa­ma. Sza­nuje siebie i swoją samotność. -Majka_Majdan


Nie pa­nuje Cytaty: Pew­ne­go dnia, kiedy opa­nuje­my już wiat­ry, fa­le, przypływy i gra­witację, sięgniemy po bos­kie siły miłości. Wte­dy, po raz dru­gi w his­to­rii świata, człowiek od­kry­je ogień. -Pierre Teilhard de Chardin


Nie pa­nuje Cytaty: Kto kocha, pa­nuje bez ucieka­nia się do gwałtu i służy bez sta­wania się niewolnikiem. -Zenta Maurina Raudive


kto-kocha-pa­nuje-bez-ucieka­nia ę-do gwał-i służy-bez-sta­wania ę-niewolnikiem
Nie pa­nuje Cytaty: Bóg sza­nuje mnie, gdy pra­cuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam. -Rabindranath Tagore


bóg-sza­nuje-mnie-gdy-pra­cuję-ale-kocha-mnie-gdy-śpiewam
Nie pa­nuje Cytaty: Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania... -Papillondenuit


być-może-naj­większy-to pa­radoks-kochania-gdy-w niej- pa­nuje-roz­kosz-w nim- roz­kosz-panowania
Nie pa­nuje Cytaty: Faj­nie jest zadręczyć kobietę złożyć jej własną wendetę Li­bido się chwaliła lecz te­go nie udowodniła Wal­czyła ciężko i lubnie jak dla mnie nie zgubnie Po­konałem ją w zapasach w zmysłowych wygibasach Pot­re­nuje­my ra­zem jeszcze i całą ją dopieszczę Cza­su ma­my wiele ciała nasze wszys­tko przepiele  -taktojax


Nie pa­nuje Cytaty: FYR­FLE­RYK EROTYCZNY WD czter­dzieści lub in­na omasta Kom­bi­nuje nieje­den pederasta Pot­rza by wed­le umizgów Być na wślizgu Tę zag­woz­dkę ma też niejed­na niewiasta  -fyrfle


fyr­fle­ryk-erotyczny-wd-czter­dzieś-lub-in­na-omasta-kom­bi­nuje-nieje­den-pederasta-pot­rza-by wed­-umizgów-być-na wślizgu-tę
Nie pa­nuje Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks


Nie pa­nuje Cytaty: Naj­bar­dziej fas­cy­nuje mnie w by­ciu człowiekiem to, że całe Życie do cze­goś dąży, go­ni. Życie to inaczej po­wol­ny pro­ces umiera­nia. Mi­mo te­go, nie myśli­my o umiera­niu, a cie­szy­my się tym życiem. Ta­ka jest na­tura ludzka. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Nie pa­nuje Cytaty: Ohyd­ny sa­molub z po­koju nie wychodzi. Niewyob­rażal­ny odór tam pa­nuje. Za­ciąga się smro­dem swych włas­nych po­pierdów, ob­le­wa swym moczem i kałem sma­ruje. A mat­ka go kocha, bo to jest jej dziec­ko i dum­na jest z fak­tu, że go urodziła. Choć cza­sem żałuje, że gdy na świat przyszedł to wor­ka nie wzięła i nie utopiła. -Angelique Cruelty


Nie pa­nuje Cytaty: Nie przej­muj się wy­darze­niami, które się zdarzyły, a jeszcze nie urzeczy­wis­tniły. [Death is nothing but a dream.] Jeśli człowiek ma ha­lucy­nac­je przed śmier­cią, to ha­luc­jo­nuje­my każdej no­cy pod­czas snów. Miłość jest czys­tym pro­cesem umiera­nia - bez czar­ności, bez sza­rości.   -one drop for all


Nie pa­nuje Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński