Nie pad­nie Cytaty

Nie pad­nie Cytaty: Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości. -Rayona


Nie pad­nie Cytaty: Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go
Nie pad­nie Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


Nie pad­nie Cytaty: Ma­ma os­trze­gała mnie przed nar­ko­tyka­mi i in­ny­mi środ­ka­mi uza­leżniający­mi. Zaw­sze sta­rałam się trzy­mać od nich jak naj­da­lej, aby przy­pad­kiem nie skończyć tak jak nar­ko­mani. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Byłeś naj­silniej­szą używką, skut­ka­mi bra­ku Ciebie były łzy i słaby stan psychiczny. Jes­teś nar­ko­tykiem, tak dob­rym, że nie da się te­go opi­sać. Każdy z Nas po­pad­nie kiedyś w to uza­leżnienie. Jest to bo­wiem naj­piękniej­szy nar­ko­tyk, zwa­ny miłością. -Nicole


Nie pad­nie Cytaty: Bo kto bieg­nie - zgi­nie dziś w biegu! A kto stanął - pad­nie gdzie stał! Krwią w pa­nice pisze­my na śniegu: My nie wil­ki, my mięso na strzał!  -Jacek Kaczmarski


bo kto-bieg­nie- zgi­nie-dziś-w biegu-a-kto-stanął- pad­nie-gdzie-stał-krwią-w pa­nice-pisze­my-na śniegu-my-nie wil­ki
Nie pad­nie Cytaty: Przy­pad­ko­wa przechadzka po szpi­talu wa­riatów po­kazu­je, że wiara nie do­wodzi niczego. -Heinrich Heine


przy­pad­ko­wa-przechadzka-po szpi­talu-wa­riatów-po­kazu­-że wiara-nie do­wodzi-niczego
Nie pad­nie Cytaty: Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy... -Majka08


nie-byłeś-w moim-ty­pie-do póki-przy­pad­kiem-spoj­rzałeś-w mo­-oczy
Nie pad­nie Cytaty: nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa. -boundlessness


nie mów-mi 'zawsze'-nie-mów-mi 'nigdy'-niech-nie pad­nie-'kocham'-z twoim-ust-nie-mów-że tęsknisz-i-nie mów-że pragniesz
Nie pad­nie Cytaty: Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański


pat­rz-dob­re­mu-człowieko­wi-na rę-żeby- przy­pad­kiem-nic-złego-nie zrobił
Nie pad­nie Cytaty: Prze­cie sens słowa nie zaw­sze jest ten sam, głupie słowo może nab­rać nad­ludzkiej po­wagi, jeżeli pad­nie w chwi­li, która na nie czeka. -Maria Kuncewiczowa


prze­cie-sens-słowa-nie zaw­sze-jest ten-sam-głupie-słowo-może-nab­rać-nad­ludzkiej-po­wagi-żeli-pad­nie-w chwi­li-która
Nie pad­nie Cytaty: Być al­bo nie być? Wy­bierz życie z dwoj­ga złego, Śmierć i tak Cię do­pad­nie, Kolego!  -Andrea


być-al­bo-nie być-wy­bierz-życie-z dwoj­ga-złego-Śmierć-i tak-cię-do­pad­nie-kolego 
Nie pad­nie Cytaty: W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. -Marlena Dietrich


w dwóch-przy­pad­kach-ludzie-ab­so­lut­nie-nie wierzą-żad­nym-tłumacze­niom-gdy mężczyz­na-wy­jaśnia-skąd- pod­bi­te-oko
Nie pad­nie Cytaty: mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!  -cala_ja


mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią 
Nie pad­nie Cytaty: Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. -O » Agnieszka Osiecka » Szpetni czterdziestoletni


Nie pad­nie Cytaty: - Mi­siu, za­wieziesz Ksa­were­go do przedszkola? - Nie mogę, wczo­raj zginąłem w wy­pad­ku samochodowym. - Ty so­bie zaw­sze ja­koś poradzisz... -yestem


mi­siu-za­wieziesz-ksa­were­go-do przedszkola-nie-mogę-wczo­raj-zginąłem-w wy­pad­ku-samochodowym-ty so­bie-zaw­sze-ja­koś
Nie pad­nie Cytaty: Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem. -Kossak


Łow­ca-który-przez-całe-życie-po­lował-na jedną-zwie­rzy­ny-stra­-swój-sens-gdy- pad­nie-trupem
Nie pad­nie Cytaty: Życie po­zor­nie rządzi się przy­pad­kiem, ale na głębszym po­ziomie jest ono całko­wicie zorganizowane. -Deepak Chopra


Życie-po­zor­nie-rządzi ę-przy­pad­kiem-ale-na głębszym-po­ziomie-jest ono-całko­wicie-zorganizowane
Nie pad­nie Cytaty: Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy. -Papillondenuit


gdy-wy­pad­niesz-z torów-zaczy­na ę-dro­ga-która ę-nie kończy