Nie po­doba Cytaty

Nie po­doba Cytaty: Piszę taką mu­zykę jaką lu­bię. Jeśli po­doba się in­nym ludziom, to w porządku, mogą iść do skle­pu i ku­pić so­bie płyty. A jeśli im się nie po­doba, to zaw­sze mają Micheala Jac­kso­na do posłuchania. -Frank Zappa


Nie po­doba Cytaty: Czy dla­tego coś jest piękne, że się po­doba, czy się po­doba, że jest piękne?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie po­doba Cytaty: Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza. -marlena m


Nie po­doba Cytaty: Ko­bieciarz: je­go upo­doba­nie, to panie. -Bujak Bogusław


Nie po­doba Cytaty: jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. -Chemicals


śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
Nie po­doba Cytaty: Ko­mu po­doba się los in­ne­go, nie dziw­ne, że niena­wis­tny własny. -Horacy


ko­mu-po­doba ę-los-in­ne­go-nie dziw­ne-że niena­wis­tny-własny
Nie po­doba Cytaty: Po­doba­nie się wszys­tkim nie jest zajęciem dla polityków. -Margaret Thatcher


po­doba­nie ę-wszys­tkim-nie jest zajęciem-dla-polityków
Nie po­doba Cytaty: Dwadzieścia czte­ry smutki to zwykła nasza doba. -Grzegorz Turnau


dwadzieścia-czte­ry-smutki-to-zwykła-nasza-doba
Nie po­doba Cytaty: Jeśli wciąż ci się to nie po­doba, w porządku: dla­tego ja jes­tem sze­fem. Po pros­tu wiem le­piej od ciebie. -Linus Benedict Torvalds


jeśli-wciąż- ę-to nie po­doba-w porządku-dla­tego-ja jes­tem-sze­fem-po pros­-wiem-­piej-od ciebie
Nie po­doba Cytaty: Ludzkość to my, czy nam się to po­doba czy nie. -Samuel Beckett


ludzkość-to my-czy-nam ę-to po­doba-czy-nie
Nie po­doba Cytaty: Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree


nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację
Nie po­doba Cytaty: młody małżonek wez­wał le­karza do swej żony. po ba­daniu le­karz mówi : - nie po­doba mi się pa­na żona ... - mnie też nie, ale po­sag ma wiel­ki !  -lovely-girl


młody-łżonek-wez­wał-­karza-do swej-żony-po ba­daniu-­karz-mówi-nie po­doba-mi ę-pa­na-żona-mnie-też-nie-ale-po­sag
Nie po­doba Cytaty: Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sub­telność-to sztu­ka-mówienia-te­go-co  ę-po­doba-i wy­cofy­wania-w porę-za­nim-twój-rozmówca-zrozumie
Nie po­doba Cytaty: Im pow­szechniej się ktoś po­doba, tym płycej się podoba. -Stendhal (Henri Beyle)


im pow­szechniej ę-ktoś-po­doba-tym-płycej ę-podoba
Nie po­doba Cytaty: Mogę być damą. Ale at­ry­butem mężczyz­ny, do­dat­kiem do niego? Nie, dziękuję. Nie będę niczyją oz­dobą, nie będę czyimś złot­kiem, skar­bem, słoneczkiem. -Deb Caletti


mogę-być-damą-ale at­ry­butem-mężczyz­ny-do­dat­kiem-do niego-nie-dziękuję-nie będę-niczyją-oz­dobą-nie będę-czyimś
Nie po­doba Cytaty: Człowiek jest is­totą ag­re­sywną – z wyjątkiem niektórych gry­zoni żaden in­ny kręgo­wiec nie za­bija z taką kon­sekwen­cją i upo­doba­niem osob­ników swo­jego gatunku. -Elliot Aronson


człowiek-jest is­totą-ag­re­sywną- z wyjątkiem-niektórych-gry­zoni-żaden-in­ny-kręgo­wiec-nie za­bija-z taką-kon­sekwen­cją
Nie po­doba Cytaty: Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie. -Charles Kingsley


każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy
Nie po­doba Cytaty: Rzecz w tym, że Po­lacy nie znoszą żywych ludzi, a ubóstwiają tru­py, z który­mi mogą ro­bić, co im się po­doba, dla­tego też dążą zaw­sze do te­go, żeby tych żywych ukatrupić. -Karol Szymanowski