Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins
połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Kochanie Po­win­niśmy to zro­bić zu­pełnie odwrotnie Powoli Po­win­niśmy pozwolić Przyjść te­mu jak wiel­kiej fali Utonąć god­nie i po czub­ki palców Nie tak, nie tak Kochanie Burzo letnia Huraganie Zak­rztu­siłam się nami Zbyt szybko Poz­nałam smak two­jej skóry Zapach Zbyt późno Przejrzałam Ko­lor duszy Miłość Sie­działa jeszcze w pociągu Nie zdążyła na czas Przybiegła Zdyszana Nie było już nas Namiętność Zapłonęła I zgasła Dzięki tobie Kocham i nie kocham te­go miasta  -Gold Fishy
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Życie nie na­leży tyl­ko do nas !  Po­win­niśmy o tym wiedzieć... -AnDree
Życie-nie na­ży-tyl­ko-do nas- -po­win­śmy-o tym-wiedzieć
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Miłości nie po­win­niśmy zbyt często ubierać w słowa, wszakże to ona sa­ma wo­li się rozbierać... -Niusza
miłoś-nie po­win­śmy-zbyt-często-ubierać-w słowa-wszakże-to ona-­-wo­li ę-rozbierać
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Czy po­win­niśmy pod­da­wać się im­pulsom na­kazującym nam ra­nić bądź za­bijać każde­go, kto wzbudzi nasz gniew, brać wszys­tko, co zechce­my, od słab­szych i lek­ce­ważyć od­czu­cia in­nych? Stworzo­no nas niedos­ko­nałymi. Mu­simy strzec się naszych wad, inaczej nas zniszczą. -Christopher Paolini
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Je­dyną rzeczą ja­kiej po­win­nismy się bać jest sam strach. -Franklin Delano Roosevelt
je­dyną-rzeczą-ja­kiej-po­win­nismy ę-bać-jest sam-strach
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Wszys­cy po­win­niśmy troszczyć się o przyszłość, bo w niej spędzi­my resztę życia. -Charles Kettering
wszys­cy-po­win­śmy-troszczyć ę-o przyszłość-bo w niej-spędzi­my-resztę-życia
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Win­niśmy trzy­mać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileo Galilei (Galileusz)
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. -Maria Szyszkowska
wciąż-nie uświada­miamy-so­bie-dość-wy­raźnie-że jes­teśmy-częśą-świata-przy­rody-i że po­win­śmy-oka­zywać-jej-więcej
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Dziecin­ne py­tanie
dziecin­ne-py­tanie-dlacze­go-tak-pro­zai­czne-a jed­nocześnie-dają-wielką-nieza­żność-i wiedzę-nig­dy nie po­win­śmy-przes­ć
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Miłość to miłość, nie ważne że nie po­win­niśmy być razem... -impolite
miłość-to miłość-nie ważne-że nie po­win­śmy-być-razem
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld
le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: To nie my po­win­niśmy bać się bólu - to ból po­winien bać się nas. -karaczan19
to nie my po­win­śmy-bać ę-bólu- to ból-po­winien-bać ę-nas
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Nig­dy nie po­win­niśmy się wstydzić przeszłości. To ona nas kształtu­je.. to dzięki niej jes­teśmy ja­cy jesteśmy... To ona jest tym co było, jest i będzie... -NieBędęJulią
nig­dy-nie po­win­śmy ę-wstydzić-przeszłoś-to-ona-nas-kształ­-to dzięki-niej-jes­teśmy-ja­cy-jesteśmy-to-ona-jest tym
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123
nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Czy wiedząc, że skończy się coś niez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadzieją, że coś się zmieni... ?  -AnDree
czy-wiedząc-że skończy ę-coś-niez­byt-cieka­wie-po­win­śmy-brnąć-w to da­lej-z nadzieją-że coś ę-zmieni- 
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Na­wet jeśli za­pomi­nanie jest wy­god­ne, na­wet jeśli dzięki niemu łat­wiej jest później żyć, nie po­win­niśmy zapominać. -NightHuntress
na­wet-śli-za­pomi­nanie-jest wy­god­ne-na­wet-śli-dzięki-niemu-łat­wiej-jest później-żyć-nie po­win­śmy-zapominać
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich. -Fernando Pessoa
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Po­win­niśmy chwy­tać każdą dostępną nam, choćby naj­mniej­szą ra­dość, jak człowiek stojący na skra­ju prze­paści chwy­ta się os­ta­niego źdźbła trawy. -Robert Louis Stevenson
po­win­śmy-chwy­ć-każdą-dostępną-nam-choćby-naj­mniej­szą-ra­dość-jak człowiek-stojący-na skra­ju-prze­paś-chwy­ ę
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Jakąkol­wiek czyn­ność mogę naz­wać pasją tyl­ko wte­dy, gdy re­zyg­nując z niej wy­bieram życie za­miast śmierci. -Bruno
jakąkol­wiek-czyn­ność-mogę-naz­wać-pasją-tyl­ko-wte­dy-gdy-re­zyg­nując-z niej-wy­bieram-życie-za­miast-śmierci
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Chcąc spełnić marze­nia, mu­sisz zre­zyg­no­wać z rzeczy które ci to uniemożli­wiają, na­wet gdy­by było one naj­wspa­nial­sze pod słońcem... ..............................................................................................................   -MarzycielS
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter
marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Ludzie po­win­ni zos­ta­wać tam, gdzie się ich postawiło. -Terry Pratchett
ludzie-po­win­-zos­­wać-tam-gdzie ę-ich-postawiło
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Wciąż była za­kocha­na, może na­wet jeszcze bar­dziej. Mi­mo że wszys­tko pog­rze­bała, ser­ce nie umiało zre­zyg­no­wać z uczu­cia i uk­ryło je głębo­ko. Wbrew so­bie była ska­zana na to, by kochać już na zawsze. -Ángela Becerra
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Umiejętność zdys­cypli­nowa­nia się, by zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cji w za­mian za większą nag­rodę w dłuższej per­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nym wa­run­kiem sukcesu. -Brian Tracy
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności. -karaczan19
niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być
Nie po­win­niśmy Re­zyg­no­wać Cytaty: To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę. -MyslacaWierszem