Nie pot­ra­fią Cytaty

Nie pot­ra­fią Cytaty: Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj


ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Nie pot­ra­fią Cytaty: Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie  -Niepozorny


Nie pot­ra­fią Cytaty: Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami. -Kaye


Nie pot­ra­fią Cytaty: Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit


ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
Nie pot­ra­fią Cytaty: Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma. -Szukającsiebie


Nie pot­ra­fią Cytaty: Pot­ra­fią, bo myślą, że potrafią. -Wergiliusz


pot­ra­fią-bo myślą-że potrafią
Nie pot­ra­fią Cytaty: Za­sady są dla ludzi którzy nie pot­ra­fią się zdecydować.. -AnDree


za­sady-są dla-ludzi-którzy-nie pot­ra­fią ę-zdecydować
Nie pot­ra­fią Cytaty: Często małe słowa pot­ra­fią zabić.... -Yankes


często-łe-słowa-pot­ra­fią-zabić
Nie pot­ra­fią Cytaty: Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować. -aforystokrata


pros­te-życie-wiodą-tyl­ko-nieudaczni­cy-którzy-nie pot­ra­fią-go so­bie-skomplikować
Nie pot­ra­fią Cytaty: Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć. -Władysław Grzeszczyk


ludzie-i piękne­go-pog­rze­bu-pot­ra­fią-zazdrość
Nie pot­ra­fią Cytaty: Hor­mo­ny, to one pot­ra­fią zep­suć nasz wieczór. -AnDree


hor­mo­ny-to one-pot­ra­fią-zep­suć-nasz-wieczór
Nie pot­ra­fią Cytaty: Ok­rzy­ki zdol­ne są wstrząsnąć mu­rami - szep­ty pot­ra­fią je zburzyć. -Wiesław Trzaskalski


ok­rzy­ki-zdol­ne-są wstrząsnąć-mu­rami- szep­ty-pot­ra­fią- zburzyć
Nie pot­ra­fią Cytaty: Szczęście sprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwać w nadziei. -Silvidian


szczęście-sprzy­ja-tym-co pot­ra­fią-wyt­rwać-w nadziei
Nie pot­ra­fią Cytaty: Piękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły. -Krzysztof Pieczyński


piękne-ko­biety-pot­ra­fią-mieć-w so­bie-de­was­tują-ły
Nie pot­ra­fią Cytaty: Szczegóły pot­ra­fią być kon­sekwen­tne do sa­mego bólu ... -Cykam


szczegóły-pot­ra­fią-być-kon­sekwen­tne-do ­mego-bólu
Nie pot­ra­fią Cytaty: Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. -Josephine Hart


ludzie-ze skazą-są niebez­pie­czni-wiedzą że pot­ra­fią-przetrwać
Nie pot­ra­fią Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Nie pot­ra­fią Cytaty: Ty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemami... A wśród nich Ci którzy po­magają in­nych, bo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwień... -stokrotka123


ty­lu-ludzi-dookoła-z wielo­-problemami-a-wśród-nich-ci którzy-po­magają-in­nych-bo nie pot­ra­fią-roz­wiązać-swych