Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty

Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Pot­ra­fimy zro­zumieć roz­pacz sza­leńców, nie ich śmiech. -Luis Bunuel


pot­ra­fimy-zro­zumieć-roz­pacz-sza­ńców-nie ich-śmiech
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał. -Jean-Paul Sartre


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Bunt wy­nika z te­go, że nie znasz życia. Bun­tu­jesz się prze­ciw­ko te­mu, co zauważasz i cze­go nie pot­ra­fisz zro­zumieć. Kiedy zaczy­nasz Wszys­tko ro­zumieć, mówisz: „Aha!” i masz siedem­dziesiąt lat. Nie chcę dożyć mo­men­tu, kiedy w moim życiu wszys­tko będzie jasne. -Agnieszka Chylińska


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen


jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: A gdy wszys­tkich my­lił mój uśmiech, pot­ra­fiłeś spoj­rzeć mi w oczy i wie­dzieć, że nic nie jest w porządku. -mockingbird


a gdy-wszys­tkich-my­lił-mój-uśmiech-pot­ra­fiłeś-spoj­rzeć-mi w oczy-i wie­dzieć-że nic-nie jest w porządku
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit


próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder


gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Nikt nie może nas zro­zumieć z oddali. -Orhan Pamuk


nikt-nie może-nas-zro­zumieć-z oddali
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Spać z Le­ninem jeszcze nie znaczy zro­zumieć leninizm. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. -Paladin


nie-sztu­ka-utwór-zro­zumieć-jak to-że jest słaby
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Po­bawi­my się w 


po­bawi­my ę-w zro­zumieć-świat 
Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: W nieświado­mym człowieku tkwi je­go tra­giczny los. Jeżeli nie pot­ra­fiłeś wytępić w so­bie występnych prag­nień, żyją one w to­bie nieświado­mie, a więc - jes­teś winny. -Zygmunt Freud


Nie pot­ra­fiłeś Zro­zumieć Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia