Nie poz­nała Cytaty

Nie poz­nała Cytaty: Piękna i miła cieszynianka poz­nała zza Olzy bratanka, ra­no oraz przed południem po­kazała mu bro­war, studnię, aż w końcu poz­była się wianka. -adamzjawora


piękna-i miła-cieszynianka-poz­nała-zza-olzy-bratanka-ra­no-oraz-przed-południem-po­kazała-mu bro­war-studnię-aż-w końcu-poz­była ę
Nie poz­nała Cytaty: Założył Wi­tek czapkę. Sąsiad­ka go nie poz­nała, bo to była czap­ka nie Witka. -wojtek p


założył-wi­tek-czapkę-sąsiad­ka go nie poz­nała-bo to była-czap­ka-nie witka
Nie poz­nała Cytaty: Dlacze­go śmierć nie ma poczu­cia humoru? Bo nig­dy w życiu nie poz­nała dowcipu  -bystry.76


dlacze­go-śmierć-nie  poczu­cia-humoru-bo-nig­dy-w życiu-nie poz­nała-dowcipu 
Nie poz­nała Cytaty: Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach. -Riot


uwierz-za­nim-ciebie-nie poz­nała-nie miała-ty­-roz­cza­rowa­nia-w oczach
Nie poz­nała Cytaty:


Nie poz­nała Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna


Nie poz­nała Cytaty: Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę . -natalia(__ups


Nie poz­nała Cytaty: Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Nie poz­nała Cytaty: Bra­ku wyob­raźni nie zastąpi dos­ko­nała technika. -Mieczysław Jastrun


Nie poz­nała Cytaty: Krop­la­mi deszczu będę cię całował Pieścił słońcem, us­ta­mi malował Mus­kał wiat­rem, od­dechem szep­tał do ucha Ryt­mem me­go ciała unoszę two­je ciało Obudzę zmysły by two­je wyz­wo­lić pragnienia Na­kar­mię roz­koszą, byś doz­nała spełnienia Dop­ro­wadzę do szczy­tu ,który sięga pod nieba skle­pienie Wte­dy dot­rzesz do miej­sc, w których ja bywam Poz­nasz jaką jest miłość i czy by­wa prawdziwa  -Schadel


Nie poz­nała Cytaty: Swietłana ru­sycys­tka z Chłopów Uwiel­biała uwodzić popów Szczególnie czeskich O oczach niebieskich Wdzięczni nie szczędzi­li jej swych cięciw i grotów. Piętnaście lat mając gim­nazja­lis­tka z Ustronia Wszechstron­nie poz­nała pew­ne­go konia Po­kochała go na ok­lep jeżdżąc Oraz fi­luter­nie go trzepiąc Dziś to żona 500 + Mat­ka Pol­ka - San­ta Polonia · Nie młodą już przeoryszę z Pobierowa Łok­rutniście roz­bo­lała głowa Że od­dała by całą cnotę Kiej by ino kto miał ochotę A i wianek fur­tian­ki dorzu­cić była gotowa!  -fyrfle


Nie poz­nała Cytaty: Dos­ko­nała jest tyl­ko ku­la i trójkąt równoboczny. -Marta Fox


dos­ko­nała-jest tyl­ko-ku­-i trójkąt-równoboczny
Nie poz­nała Cytaty:


Nie poz­nała Cytaty: Mężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet. - a szkoda. -Bella


mężczyźnie-hor­mo­ny-nie poz­wa­lają-poz­nać-kobiet-a szkoda
Nie poz­nała Cytaty: Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przypadek. -Władimir Nabokow


ni­komu-z ludzi-nie może ę-udać-zbrod­nia-­ko­nała-pot­ra­fi-jed­nak-do­konać-te­go-przypadek
Nie poz­nała Cytaty: Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu


cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku
Nie poz­nała Cytaty: - Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest 


Nie poz­nała Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń to dos­ko­nała har­mo­nia te­go, co ludzkie z tym, co boskie. -Cyceron


praw­dzi­wa-przy­jaźń-to ­ko­nała-har­mo­nia-te­go-co ludzkie-z tym-co boskie