Nie przeżył Cytaty

Nie przeżył Cytaty: Kto przeżył tragedię, nie był jej bohaterem. -Stanisław Jerzy Lec


Nie przeżył Cytaty: Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela. -Sofokles


kto-nie-przeżył-tego-co-ja-niechaj-rad-mi-nie-udziela
Nie przeżył Cytaty: Nie tym jest wart człowiek, co prze­myślał i przeżył, ale co zro­bił dob­re­go na świecie. -Aleksander Kamiński


nie-tym-jest wart-człowiek-co prze­myśł-i przeżył-ale-co zro­bił-dob­re­go-na świecie
Nie przeżył Cytaty: Kto nie przeżył te­go co ja, nie­chaj rad mi nie udziela. -Sofokles


kto-nie przeżył-te­go-co ja-nie­chaj-rad-mi nie udziela
Nie przeżył Cytaty: Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian


ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili
Nie przeżył Cytaty: Każdy mężczyz­na, który przeżył ge­neral­ne porządki w swym do­mu, wie i ro­zumie, dlacze­go burza jest rodza­ju żeńskiego. -Maurice Chevalier


każdy-mężczyz­na-który-przeżył-ge­neral­ne-porządki-w swym-do­mu-wie-i ro­zumie-dlacze­go-burza-jest rodza­ju-żeńskiego
Nie przeżył Cytaty: Wszys­tko, co do­tychczas przeżył zda­wało mu się upad­kiem, a miał już tak mało cza­su do podniesienia. -Jarosław Iwaszkiewicz


wszys­tko-co do­tychczas-przeżył-zda­wało-mu ę-upad­kiem-a miał-już-tak-ło-cza­su-do podniesienia
Nie przeżył Cytaty: Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swym domu wie i rozumie, dlaczego


każdy-mężczyzna-który-przeżył-generalne-porządki-w-swym-domu-wie-i-rozumie-dlaczego-burza-jest-rodzaju-żeńskiego
Nie przeżył Cytaty: Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swoim domu wie i rozumie, dlaczego


każdy-mężczyzna-który-przeżył-generalne-porządki-w-swoim-domu-wie-i-rozumie-dlaczego-burza-jest-rodzaju-żeńskiego
Nie przeżył Cytaty: Wal­ka o Życie Jerzyka Na Sy­berii żołnierz Jerzyk Miał chwi­lowy je­lit nieżyt. Kap­ral na brzucha bóle Ap­li­kował śnieżne ku­le -  Ku­li Jerzyk nie przeżył. -awatar


wal­ka-o Życie-jerzyka-na-sy­berii-żołnierz-jerzyk-miał-chwi­lowy-­lit-nieżyt-kap­ral-na brzucha-bó-ap­li­kował-śnieżne-ku­- 
Nie przeżył Cytaty: Czyż dob­ro przeżyte snem nie jest? Kto do tryumfów miał pra­wo, ten mu­si szczęścia wspom­nienie smutną pew­nością opłacić, że wszys­tko, co przeżył, snem było!  -Pedro Calderon de La Barca


Nie przeżył Cytaty: Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu. Miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej. -Albert Camus


Nie przeżył Cytaty: Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego. -Al-Kumajt


Nie przeżył Cytaty: Mo­ja ma­ma jest lodziarą kręci lo­dy betoniarą. A mój ta­ta jest pilotem wo­zi lo­dy samolotem. Mo­ja bab­cia była chora zjadła lo­da i jest zdrowa. A mój dziadek nie uwierzył nie zjadł lo­da i... nie przeżył. Nie wie­działam do cze­go za­liczyć owy tek­st, więc


Nie przeżył Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna


Nie przeżył Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nie przeżył Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Nie przeżył Cytaty: Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć. -John Irving