Nie roz­proszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie roz­proszy Cytaty: Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga
bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Nie roz­proszy Cytaty: Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja. -Deirdre
Nie roz­proszy Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Nie roz­proszy Cytaty: wi­no zbyt cierpkie mie­szan­ka goryczy źle zdmuchnięta świeczka roz­proszo­ne pragnienie roz­puszcza emoc­je spoj­rze­nie nie kłamie po­za ogniskową spla­ta drżące palce roz­kosz ciał nieskłóco­ne cienie miłos­ne­go aktu  -Smurf007
Nie roz­proszy Cytaty: Roz­ma­wiam z pająkami, gdy spa­ceruję z diabłem ... z nim ra­zem sikamy na siedem grzechów głównych. Roz­ma­wiam z pająkami w ciem­ności bezpowrotnej, gdzie one mi tak radzą bym nie wychodził z trumny. Roz­ma­wiam z pająkami pod od­wróco­nym krzyżem ... przez niego naznaczony jes­tem złym w tłumie dobrych. Roz­ma­wiam z pająkami, więc poz­nałem ich sek­re­ty ... ucieka­nie śmier­ci w życie jest zu­pełnie bezsensowne. -Moon G
Nie roz­proszy Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo
Nie roz­proszy Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu
Nie roz­proszy Cytaty: Mus­kając delikatnie Roz­pie­szczo­ne ciało Roz­pa­lając ogień- Ogień rozkoszy Nieopa­nowa­ne i Dzikie... Roz­przes­trze­niające Pod wpływem fal Wy­pat­rując Je­go oczu By zas­tygnąć - W tym ubłogim stanie. -cichadusza
Nie roz­proszy Cytaty: Ser­cem przy­ciągnę po strumieniach i spa­le słowa już wymarłe ob­darte pus­te bez znaczenia na­dam roz­mową nową barwę. Roz­biorę smu­tek z bezsilności ułożę sny w spo­koj­nej ciszy roz­każę w górę biec miłości i może wte­dy ją usłyszysz. -MyBigDreams
Nie roz­proszy Cytaty: ta­ki ze mnie tygrys co sta­le ma ochotę by głas­ka­no je­go sierść i na udziec antylopy niech twa ręka sprawi że za­ryczę nocą i z twą pomocą roz­grze­jemy się zdejmę wte­dy fut­ro i na krótko roz­le­niwię cię w przytuleniu w zapomnieniu ocza­ruję cię znik­nie fut­ro i na długo roz­bie­rze­my się... -Wedrowiec
Nie roz­proszy Cytaty: Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem. -Małgorzata Stolarska
naj­lep­szym-dla-nas-w życiu-roz­sta­niem-jest roz­sta­nie-z pesymizmem
Nie roz­proszy Cytaty: Przyz­nam ci się, że nig­dy w życiu nie roz­ma­wiałem z ni­kim tak jak z tobą. Po każdej naszej roz­mo­wie muszę przez kil­ka dni przychodzić do siebie... -Joanna Chmielewska
przyz­nam- ę-że nig­dy-w życiu-nie roz­­wiałem-z ­kim-tak-jak z tobą-po każdej-naszej-roz­mo­wie-muszę-przez-kil­ka-dni
Nie roz­proszy Cytaty: Siedzę i czy­tam nasze roz­mo­wy. Uświada­miam so­bie, że już nig­dy nie po­roz­ma­wiamy, bo Ciebie już nie ma.. Po­zos­tały mi tyl­ko wspom­nienia i wiara, iż kiedyś po­now­nie się spot­ka­my. [*]  -AnDree
Nie roz­proszy Cytaty: lu­bię Cię taką roz­dartą roz­sy­paną w całości moją   -Cykam
lu­bię-cię-taką-roz­dartą-roz­sy­paną-w-całoś-moją- 
Nie roz­proszy Cytaty: myśli roz­nieca roz­pa­lona gonitwa kwiat, błogi spokój  -Cykam
myśli-roz­nieca-roz­pa­lona-gonitwa-kwiat-błogi-spokój 
Nie roz­proszy Cytaty: Śmierć kończy roz­poczęte, lecz roz­poczy­na nieskończone. -Ryder
Śmierć-kończy-roz­poczęte-lecz-roz­poczy­na-nieskończone
Nie roz­proszy Cytaty: IV roz­biór Polski. Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się !  al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie. Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa. -onejka
Nie roz­proszy Cytaty: Czas na roz­sta­nie dała natura, mi­mo za­pew­nień że tak nie będzie w świat roz­rzu­ciła te­raz jak pióra jak spa­dające z dębu żołędzie. -neurosis
czas-na roz­sta­nie-dała-natura-mi­mo-za­pew­nień-że tak-nie będzie-w-świat-roz­rzu­ła-te­raz-jak pióra-jak-spa­dają-z dębu
Nie roz­proszy Cytaty: Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r. -Cris
niczym-pąki-róż-każda-miłość-roz­wi­ja-cud-masz-świat-u stóp-kasz-04092015r
Nie roz­proszy Cytaty: Roz­mo­wa ''w czte­ry oczy'' roz­wiązuję języ­ki- ideal­na nić porozumienia... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. -krysta
roz­mo­wa-''w-czte­ry-oczy''-roz­wiązuję-języ­ki-ideal­na-ć-porozumienia-krys­ty­na-asz-09062016r
Nie roz­proszy Cytaty: Noc zrodziła pąk a gdy brzask roz­proszył mrok roz­kwitł piękny kwiat  -to_tylko_łzy
noc-zrodziła-pąk-a-gdy-brzask-roz­proszył-mrok-roz­kwitł-piękny-kwiat 
Nie roz­proszy Cytaty: Jeśli dwóch ludzi roz­ma­wia, a reszta słucha ich roz­mo­wy - to już jest teatr. -Gustaw Holoubek
jeśli-dwóch-ludzi-roz­­wia-a reszta-słucha-ich-roz­mo­wy- to już-jest teatr
Nie roz­proszy Cytaty: Roz­padła się na mi­lion kawałków, gdy w Je­go ramionach od­kryła czym jest roz­kosz orgazmu  -Uśmiechnięta Anielica
roz­padła-ę-na-mi­lion-kawałków-gdy-w je­go-ramionach-od­kryła-czym-jest-roz­kosz-orgazmu 
Nie roz­proszy Cytaty: Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie. -Autor nieznany
mężczyz­na-roz­poczy­na-życie-roz­pustą-przechodzi-przez-miłość-i kończy-łżeństwem-ko­bieta-odwrotnie
Nie roz­proszy Cytaty: W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba, sma­kuje­my ust swych przy roz­dartym drzewie. Ro­zum pod­po­wiada jak postąpić należy, a ser­ce jak trzeba... ...roz­darte myśli przy roz­dartym drze­wie......spląta­ne ko­narem połączo­ne na wieki... *** *** *** *** *** Alicji MP  -Marek1410
Nie roz­proszy Cytaty: Nies­kończo­na roz­pacz nie is­tnieje, nad­chodzi z pier­wszym mo­men­tem wiel­kiego smut­ku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cier­pieć i być uz­dro­wionym, roz­paczać i od­kryć nadzieję. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)
Nie roz­proszy Cytaty: To ma być roz­mo­wa
Nie roz­proszy Cytaty: Za­pom­niałem powiedzieć... -Przy roz­mo­wach z Tobą na­wet nieli­mito­wane roz­mo­wy byśmy przegadali.. Ale to już przeszłość..... -Uzjel
za­pom­niałem-powiedzieć-przy-roz­mo­wach-z tobą-na­wet-nieli­mito­wane-roz­mo­wy-byśmy-przegadali-ale-to już-przeszłość
Nie roz­proszy Cytaty: Ależ roz­pacz na­wie­dza is­to­ty w każdym wieku, nie uważa pa­ni? Młodość to epo­ka wie­cznej roz­paczy – rzekł szczerze. – A książki... to źródło nadziei, wszechświaty ot­wierające się między okład­ka­mi: wpa­dając w nie, jes­teśmy uratowani. -R » Anne Rice » Posiadłość Blackwood
Nie roz­proszy Cytaty: Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu. -Wesolek25
Nie roz­proszy Cytaty: Pe­wien od­ważny sa­per z legnicy Roz­bra­jał mi­ny na rus­kiej granicy Gdy wy­buchła bomba I roz­brzmiała woj­ny trąba Uciekł bo za­pom­niał gaśnicy  -Arthorius
pe­wien-od­ważny-­per-z legnicy-roz­bra­jał-mi­ny-na rus­kiej-granicy-gdy-wy­buchła-bomba-i-roz­brzmiała-woj­ny-trąba-uciekł
Nie roz­proszy Cytaty: Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą. -szaszlyk
Nie roz­proszy Cytaty: Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie. -John Steinbeck
jest-tra­gedią-ludzkoś-że roz­wiązu­-ona-prob­­my-kos­mo­su-za­nim-jeszcze-roz­wiązała-prob­­my-ziemskie
Nie roz­proszy Cytaty: Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania... -Papillondenuit
być-może-naj­większy-to pa­radoks-kochania-gdy-w niej- pa­nuje-roz­kosz-w nim- roz­kosz-panowania
Nie roz­proszy Cytaty: Roz­kwit łąki dla brzuchów mo­tyli. Mo­tyle w brzuchu dla roz­kwi­tu człowieka. Z cyk­lu po­wieści
roz­kwit-łąki-dla-brzuchów-mo­tyli-mo­tyle w brzuchu-dla-roz­kwi­-człowieka-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia