Nie stwarzam No­wych Cytaty

Nie stwarzam No­wych Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Nie stwarzam No­wych Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Nie stwarzam No­wych Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


Nie stwarzam No­wych Cytaty: Porządny fałszerz nie ro­bi fałszy­wych kroków. -Jacek Wejroch


porządny-fałszerz-nie ro­bi-fałszy­wych-kroków
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko trud­ne do wykonania. -Aleksander Wielki


nie- rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-trud­ne-do wykonania
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Nie sza­nuje się ko­deksów niemożli­wych do przestrzegania. -Olgierd Terlecki


nie-sza­nuje ę-ko­deksów-niemożli­wych-do przestrzegania
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Nie na­leży budzić w ni­kim niez­dro­wych nadziei. -Kornel Makuszyński


nie-na­ży-budzić-w ­kim-niez­dro­wych-nadziei
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Sym­fo­nii nie wyg­ry­wa się na wie­rzbo­wych fujarkach. -Czesław Dondziłło


sym­fo­nii-nie wyg­ry­wa ę-na wie­rzbo­wych-fujarkach
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Prawdę usłyszysz od zwykłych ludzi, nie od dowódców fron­to­wych czy generałów. -Petra Procházková


prawdę-usłyszysz-od zwykłych-ludzi-nie od dowódców-fron­to­wych-czy-generałów
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Piękno jest dla nie­szczęśli­wych, którzy nie kochają. -Maria Kuncewiczowa


piękno-jest dla-nie­szczęśli­wych-którzy-nie kochają
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu


kto-nie dąży-do rzeczy-niemożli­wych-nig­dy-ich-nie osiągnie
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Dopóki nie wyj­dziesz z pod­pun­któw nie spot­kasz no­wych możliwości. -Uciekinierkaa


dopóki-nie wyj­dziesz-z pod­pun­któw-nie spot­kasz-no­wych-możliwoś
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje. -Henry Ford


myś­nie-to naj­ęższa-pra­ca-z możli­wych-i pew­nie-dla­tego-tak-niewielu-ją podejmuje
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Gdy­by ten świat nie był naj­dosko­nal­szy z możli­wych, Bóg by go nie stworzył. -Gottfried Wilhelm Leibniz


gdy­by-ten-świat-nie był-naj­dosko­nal­szy-z możli­wych-bóg-by go nie stworzył
Nie stwarzam No­wych Cytaty: Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?  -opuszczona


jak-można-nie cier­pieć-szczęśli­wych-dni-jed­nocześnie-niena­widząc-łez