Nie ta z dziado­wej Cytaty

Nie ta z dziado­wej Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie. -fyrfle


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Nie kuszą mnie ba­nały Zbyt wiele jest podobieństw Unii z Radziec­ka wspólnotą By po­pierać Mi­raż kom­fortu Jałowej mie­szan­ki bez na­rodo­wej Tam za ścianą następne­go ro­ku Wi­dać tyl­ko prob­le­my Nie po­pieram no­wej Czer­wo­nej gangreny  -RozaR


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Skra­dają się cicho, groźnie niczym de­tek­ty­wi Pin­kerto­na, biorą mnie między siebie - Przygnębienie us­ta­wia się z le­wej, Sa­mot­ność z pra­wej. Nie muszą mi po­kazy­wać odznak. Dob­rze znam tych agentów. Od lat gra­my ze sobą w kot­ka i myszkę. -Elizabeth Gilbert


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie. -Pierre La Mure


nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Z sy­zyfo­wej pra­cy, nie ma kołaczy. -Bujak Bogusław


Nie ta z dziado­wej Cytaty: Nie ma praw­dzi­wej po­bożności bez bohaterstwa. -Henri Frédéric Amiel


Nie ta z dziado­wej Cytaty: W praw­dzi­wej miłości jak w ma­fii, nie ma odwrotu. -Bruno


w praw­dzi­wej-miłoś-jak w ­fii-nie  odwrotu
Nie ta z dziado­wej Cytaty: W praw­dzi­wej miłości nie ma cza­su na skok w bok  -Intryga


w praw­dzi­wej-miłoś-nie  cza­su-na skok-w bok 
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96


za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
Nie ta z dziado­wej Cytaty: długie wej­rze­nie na wskroś przeszy­wa dusze siada w sercu  -Cykam


długie-wej­rze­nie-na-wskroś-przeszy­wa-dusze-siada-w sercu 
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Na­dużywa­nie siły - pros­ta dro­ga do końco­wej stac­ji bezsilność. -Grafit


na­żywa­nie-ły- pros­-dro­ga-do końco­wej-stac­ji-bezsilność
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Nie skarż się, gdy ci wej­dzie drzaz­ga z os­tatniej des­ki ratunku. -Wiesław Brudziński


nie-skarż-ę-gdy- wej­dzie-drzaz­ga-z os­tatniej-­ki-ratunku
Nie ta z dziado­wej Cytaty: No­wej praw­dzie nic nie szkodzi bar­dziej niż daw­ny błąd. -Johann Wolfgang Goethe


no­wej-praw­dzie-nic-nie szkodzi-bar­dziej-ż-daw­ny-błąd
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Ro­man­ty­cy nie wy­myśli­li nie­szczęśli­wej miłości. -Jan Kott


ro­man­ty­cy-nie wy­myśli­li-nie­szczęśli­wej-miłoś
Nie ta z dziado­wej Cytaty: Wal­ka dla sa­mego siebie nie może dać ci praw­dzi­wej siły. -Haku  -Masashi Kishimoto


wal­ka-dla-­mego-siebie-nie może-dać- praw­dzi­wej-ły-haku