Nie wiado­mo Cytaty

Nie wiado­mo Cytaty: Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. -Luís de Camões


miłość-jest to ja­kieś-nie wiado­mo-co-przychodzą-nie wiado­mo-skąd-i nie wiado­mo-jak-i spra­wiją-ból-nie wiado­mo-dlaczego
Nie wiado­mo Cytaty: Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. -Janusz Leon Wiśniewski


Nie wiado­mo Cytaty: Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co. -Bujak Bogusław


niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
Nie wiado­mo Cytaty: Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym. -Starlight


niektóre-myśli-są tak-piękne-że aż nie wiado­mo-o czym
Nie wiado­mo Cytaty: Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach  -Intryga


cze­kając-na wiado­mość-od ciebie-nie-mam-cza­su-by myść-o in­nych-rzeczach 
Nie wiado­mo Cytaty: Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest. -Ryder


cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest
Nie wiado­mo Cytaty: Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim. -anja


trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim
Nie wiado­mo Cytaty: Nie można wy­korzys­tać cza­su, gdyż nie wiado­mo, ile go jest. -Stefan Kisielewski


nie-można-wy­korzys­ć-cza­su-gdyż-nie wiado­mo-ile-go jest
Nie wiado­mo Cytaty: Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
Nie wiado­mo Cytaty: Trze­ba uważać, kiedy wy­powiada się życze­nie. Nig­dy nie wiado­mo, kto może słuchać. -Terry Pratchett


trze­ba-uważać-kiedy-wy­powiada ę-życze­nie-nig­dy nie wiado­mo-kto-może-słuchać
Nie wiado­mo Cytaty: Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia
Nie wiado­mo Cytaty: Z pszczołami nig­dy nic nie wiado­mo. Ani z mi­siami, pro­sia­czka­mi, króli­kami, sowami. -Alan Alexander Milne


z pszczołami-nig­dy-nic-nie wiado­mo-ani z mi­siami-pro­sia­czka­mi-króli­kami-sowami
Nie wiado­mo Cytaty: Skąd wiado­mo, że to miłość, a nie pożąda­nie, cieka­wość, pot­rze­ba blis­kości, lęk przed samotnością?  -Katarzyna Grochola


skąd-wiado­mo-że to miłość-a nie pożąda­nie-cieka­wość-pot­rze­ba-blis­koś-lęk-przed-samotnośą 
Nie wiado­mo Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Nie wiado­mo Cytaty: Nig­dy nie wiado­mo, do cze­go się ludzie do­pytają, sko­ro raz poczują, że mają pra­wo za­dawać pytania. -Joseph Heller


nig­dy-nie wiado­mo-do cze­go ę-ludzie-do­pytają-sko­ro-raz-poczują-że mają-pra­wo-za­dawać-pytania
Nie wiado­mo Cytaty: Op­ty­miz­mu nie prześlesz ko­muś jak wiado­mości, możesz go od­bu­dować po­cie­szając i pod­nosząc na duchu. -doorka


op­ty­miz­mu-nie prześlesz-ko­muś-jak wiado­moś-możesz-go od­bu­dować-po­cie­szając-i pod­nosząc-na duchu
Nie wiado­mo Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Nie wiado­mo Cytaty: Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens . -zezulec


jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens