Nie wie­rzyć Mu Cytaty

Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus


jeżeli-już- ę-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus


jeśli-już-mam-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit


wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe. -Paul Dirac


Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu. -Mundek


wie­dzieć-chciał-książę-wszys­tko-o wszystkim-zmieść-to pragnął-w swoim-pojęciu-gdy-już-tej wie­dzy-był-bar­dzo-bliski-wie­rzyć
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili. -Friedrich von Schiller


czas-przy­nosi-radę-na­ży ocze­kiwać-jej-cier­pli­wie-by­wa że trze­ba-za­wie­rzyć-chwili
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Nie można wie­rzyć żad­ne­mu człowiekowi. -Wergiliusz


nie-można-wie­rzyć-żad­ne­mu-człowiekowi
Nie wie­rzyć Mu Cytaty:


jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk


człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński


naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku. -Jan Twardowski


wie­rzyć- to znaczy-na­wet-nie py­ć-jak długo-jeszcze-­my-iść-po ciemku
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Na­leży wie­rzyć je­dynie te­mu, cośmy dos­ko­nale poz­na­li i w co nie można wątpić. -René Descartes (Kartezjusz)


na­ży-wie­rzyć-­dynie-te­mu-cośmy-­ko­nale-poz­na­li-i w co nie można-wątpić
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem


nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Są rzeczy, w które trze­ba wie­rzyć, by je zobaczyć. -Saavedra Miguel de Cervantes


Nie wie­rzyć Mu Cytaty: Jest ta­kim pe­symistą, że mu­si wie­rzyć w niebo. -Marcel Pagnol


jest-­kim-pe­symistą-że mu­-wie­rzyć-w niebo