Nie wiemy Cytaty

Nie wiemy Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Nie wiemy Cytaty: Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton


co my wiemy-to tyl­ko-kro­pel­ka-cze­go nie wiemy-to cały-ocean
Nie wiemy Cytaty: Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton


co-my-wiemy-to-tylko-kropelka-czego-nie-wiemy-to-cały-ocean
Nie wiemy Cytaty: Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało - jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu. -Thomas Stearns Eliot


gdy-nie-wiemy-czegoś-w-ogó-bądź-wiemy-ło-jesteśmy-skłonni-do-podstawiania-uczuć-w-miejsce-rozumu
Nie wiemy Cytaty: Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy. -Papillondenuit


gu­bi-nas-nie to-że nie wiemy-kim-jes­teśmy-lecz-to-iż wy­daje-nam-ę-że wiemy
Nie wiemy Cytaty: Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować. -Stanisław Lem


jes­teśmy-jak na krze-która-jest unoszo­na-prąda­mi-techno­logii-nie pa­nuje­my-nad-ą-nie wiemy-dokąd-nas-niesie-nie wiemy-jak ą
Nie wiemy Cytaty: Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany. -Jonathan Swift


nie-wiemy-co-robi-ę-w-niebie-ale-wiemy-czego-ę-nie-robi-nikt-ę-tam-nie-żeni-ani-nie-jest-do-ożenku-zmuszany
Nie wiemy Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Nie wiemy Cytaty: Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy. -aforystokrata


jak-ło-wiemy-o ludziach-których-kocha­my-i jak ło-kocha­my-tych-o których-żo-wiemy
Nie wiemy Cytaty: Nie wiemy, czym jest życie. -Antoni Kępiński


Nie wiemy Cytaty: Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy. -Martin Dean


geniusz-to-człowiek-rozwiązujący-problemy-o-których-nie-wiemy-że-mamy
Nie wiemy Cytaty: Zmiana - Coś cze­go ocze­kuje­my a nie wiemy czy się spełni  -Lutar


zmiana- coś-cze­go-ocze­kuje­my-a nie wiemy-czy ę-speł 
Nie wiemy Cytaty: Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim


nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem
Nie wiemy Cytaty: Nie wiemy jeszcze nic o życiu, więc jak możemy wiedzieć coś o śmierci? -Konfucjusz


nie-wiemy-jeszcze-nic-o-życiu-więc-jak-możemy-wiedzieć-coś-o-śmierci
Nie wiemy Cytaty: Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości. -Władysław Grzeszczyk


nie-to-co już-wiemy-lecz-to-co chce­my-wie­dzieć- świad­czy-o naszej-mądroś
Nie wiemy Cytaty: Tu i te­raz jes­teśmy śle­pi i nig­dy nie wiemy, co jest nap­rawdę ważne. -Olga Tokarczuk


tu i te­raz-jes­teśmy-ś­pi-i nig­dy-nie wiemy-co jest nap­rawdę-ważne
Nie wiemy Cytaty: Podwójnie bo­li, kiedy wyśmiewają się z nas, a nie wiemy, z ja­kiego to czy­nią powodu. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Nie wiemy Cytaty: Nie wiemy nic o człowieku, dopóki nie przybrał on formy zdania. -Georges Bataille


nie-wiemy-nic-o-człowieku-dopóki-nie-przybrał-on-formy-zdania