Nie wte­dy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie wte­dy Cytaty: Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. -Federico Moccia
cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
Nie wte­dy Cytaty: Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. -Halina Poświatowska
kocham-życie-przy­jacielu-i na­wet-wte­dy-kiedy-zra­ło-mnie-tak-bar­dzo-że przez-krótką-chwilę-zap­ragnęłam-um­rzeć-na­wet-wte­dy
Nie wte­dy Cytaty: A gdy­by nag­le wszys­cy ludzie stra­cili mowę...? Gdy­by wszys­tkie języ­ki zos­tały za­pom­niane? Gdy­by z ust ludzkich nie padło już nig­dy żad­ne słowo? Czy to uczy­niłoby nas mniej szczęśli­wych? A może właśnie wte­dy pot­ra­fili­byśmy się nap­rawdę zro­zumieć? Może do­piero wte­dy pot­ra­fili­byśmy doj­rzeć człowieka, nie wrzu­cając go do ko­lej­nej szuf­ladki pojęć, prze­konań i ste­reotypów. Może wte­dy by­libyśmy bliżej siebie... Może. -Papillondenuit
Nie wte­dy Cytaty: Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. -S » Antoine de Saint-Exupéry » Twierdza
Nie wte­dy Cytaty: Nag­le ja­kaś siła zat­rzy­mała mnie. Ty szedłeś da­lej, ja stałam w bez ruchu nie mogąc wy­dobyć słowa. Szedłeś sam, nie zwra­cając uwa­gi, że mnie nie ma przy To­bie. Nag­le zniknąłeś... I wte­dy os­tatni raz szłam obok Ciebie... wte­dy os­tatni raz widziałam Twój cień... -opuszczona
Nie wte­dy Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński
Nie wte­dy Cytaty: Kiedy pogrążam się w myślach, tyl­ko przym­knięte po­wieki są granicą nie do przekroczenia. Staję się wte­dy ciszą. De­likatną me­lodią od­bi­jam sie od ścian nieporozumienia. Jes­tem też wte­dy wodą. Prze­ciekam przez pal­ce rzeczywistości. Uciekam kroplą. I wiat­rem, co uderza na­tar­czy­wie pięściami ze skowytem w czy­jeś pus­te okno. Bo widzisz. Kiedy rozmyślam jes­tem po­tokiem mglis­tych myśli spuszczo­nych z łańcucha. Jes­tem też raj­skim ptakiem. Rozkładam skrzydła, przy­siadam na obłoku. Nig­dy mnie wte­dy nie szukaj... -Alfa Centauri
Nie wte­dy Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa. -Devin
Nie wte­dy Cytaty: ****** *** Każde­go dnia usycham z tęsknoty... ...wys­chnę, jak liść zdmuchnięty je­sien­nym wiatrem i ani śla­du po nim... Roz­wieje mnie wściekle... Nikt mnie już nie rozpozna, nie zobaczy, nie dotknie... Przestanę - czuć, - być, - chcieć... Czy wte­dy zatęsknisz??? Czy będzie Ci mnie brakować??? Czy wte­dy pomyślisz JAK JA JĄ KOCHAŁEM.... Czy ja to usłyszę? Czy Two­ja myśl dot­rze do mnie, a MO­JE SER­CE się ucieszy...? Czy tam gdzieś... po DRU­GIEJ STRO­NIE TĘCZY poczuję, że TĘSKNIŁEŚ??? ****** ***  -Bożena BAJA
Nie wte­dy Cytaty: W od­ruchu człowie­czeństwa, Nikt mi chy­ba nie po­wie inaczej, W od­ruchu człowie­czeństwa żyje. Cza­sem gdy la­tem podśpiewuję so­bie troszkę, Aż pta­ki wokół mnie mil­kną i zaw­stydzam się... Zaw­sze wte­dy dzi­wię się, że ty w tym.sa­mym miej­scu stoisz co kiedyś. Nic nie po­wiesz. Ręce si­we. Sto­py pop­ra­wione. I wte­dy jest mi wstyd, że ja tu uma­jam drogę, a Ciebie zna­leźć nie mogę. -Inori
Nie wte­dy Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski
Nie wte­dy Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle
Nie wte­dy Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia
Nie wte­dy Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona
bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Nie wte­dy Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno
nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Nie wte­dy Cytaty: Spróbuj nie chcieć jej wcale wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
spróbuj-nie chcieć-jej-wcale-wte­dy-przyj­dzie-sama
Nie wte­dy Cytaty: Bo­li wte­dy, gdy chcesz pow­spo­minać ale nie ma z kim.. -AnDree
bo­li-wte­dy-gdy-chcesz-pow­spo­minać-ale-nie  z kim
Nie wte­dy Cytaty: Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy  -Kaye
cza­sami-­piej-jest nie widzieć-wte­dy mniej-bo­li-na duszy 
Nie wte­dy Cytaty: Człowiek nie może od­chodzić aku­rat wte­dy, kiedy mu każą. -John Steinbeck
człowiek-nie może-od­chodzić-aku­rat-wte­dy-kiedy-mu każą
Nie wte­dy Cytaty: Śmierć zaw­sze ma rację, na­wet wte­dy, kiedy jej nie ma. -Jalu Kurek
Śmierć-zaw­sze- rację-na­wet-wte­dy-kiedy-jej-nie 
Nie wte­dy Cytaty: a co jeśli to JA jes­tem zła? nie ŚWIAT, nie LUDZIE, tyl­ko JA? co wte­dy ?!  -Nieistniejąca
a co śli-to ja jes­tem-zła-nie-Świat-nie ludzie-tyl­ko-ja-co-wte­dy- 
Nie wte­dy Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Nie wte­dy Cytaty: Je­go ok­ru­cieństwo po­legało na nieobec­ności. Nie było go na­wet wte­dy, kiedy przychodził. -Alice Sebold
je­go-ok­ru­cieństwo-po­legało-na nieobec­noś-nie było-go na­wet-wte­dy-kiedy-przychodził
Nie wte­dy Cytaty: Cnot­li­wa ko­bieta kosztu­je naj­więcej, ale nie wte­dy, jak kocha. -Pierre La Mure
cnot­li­wa-ko­bieta-kosztu­-naj­więcej-ale-nie wte­dy-jak kocha
Nie wte­dy Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15
chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Nie wte­dy Cytaty: Te­raz już wiem, że nie kłamałeś tyl­ko wte­dy, gdy się przedstawiałeś. -Zielona15
te­raz-już-wiem-że nie kłamałeś-tyl­ko-wte­dy-gdy ę-przedstawiałeś
Nie wte­dy Cytaty: Dob­re ak­tor­stwo w fil­mie jest wte­dy, gdy go nie widać. -Zygmunt Kałużyński
dob­re-ak­tor­stwo-w fil­mie-jest wte­dy-gdy-go nie widać
Nie wte­dy Cytaty: Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk
na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
Nie wte­dy Cytaty: Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy. -Maria Dąbrowska
marze­nia-zwyk­ ę-spełniają-ale-nie tak-i nie wte­dy-kiedy-te­go-pragniemy
Nie wte­dy Cytaty: Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest. -Ryder
cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest
Nie wte­dy Cytaty:
nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Nie wte­dy Cytaty: Kiedy przes­koczysz, to i wte­dy nie mów hop. Zo­bacz naj­pierw w co wskoczyłeś. -Julian Tuwim
kiedy-przes­koczysz-to i wte­dy-nie mów-hop-zo­bacz naj­pierw-w co wskoczyłeś
Nie wte­dy Cytaty: Miłość tyl­ko wte­dy nie żąda nicze­go, kiedy wie­rzy, że po­siada wszystko. -Władysław Grzeszczyk
miłość-tyl­ko-wte­dy-nie żąda-nicze­go-kiedy-wie­rzy-że po­siada-wszystko
Nie wte­dy Cytaty: Ko­biety nig­dy nie są tak sil­ne, jak wte­dy, gdy uz­bra­jają się słabością. -Iwan Aleksiejewicz Bunin
ko­biety-nig­dy-nie są tak-sil­ne-jak wte­dy-gdy-uz­bra­jają ę-słabośą
Nie wte­dy Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna
uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny