Nie za co­kol­wiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński
co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć. -PróbujPatrzećKolorowo
gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało. -Riot
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera. -amel
tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
Nie za co­kol­wiek Cytaty:
życie- co­kol­wiek-to znaczy
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny. -Andrzej Biskupski
jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski
nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza
co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt. -Kurt Cobain
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia. -Krio
Życie- kto­kol­wiek-wy­myś-ja­kieś-in­ne-po­dejście-do niego- nic-to nie zmienia
Nie za co­kol­wiek Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott
w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
Nie za co­kol­wiek Cytaty: W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson
w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności. -Karol Irzykowski
naj­straszniej­szym-jest głupiec-który- co­kol­wiek-słusznoś
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia. -Elizabeth Kim
jeśli-wie­rzyła-w co­kol­wiek-to chy­ba-w niezap­rzeczalną-słuszność-życia
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn
kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Świat cier­pi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są co­kol­wiek warci. -Jane Austen
Świat-cier­pi-na brak-mężczyzn-szczególnie-tych-którzy-są co­kol­wiek-warci
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo
dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers
te­lewiz­ja-do­wiodła-ze ludzie-wolą-oglądać-co­kol­wiek-ż-pat­rzeć-na siebie-nawzajem
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy. -Gustav Klimt
jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
Nie za co­kol­wiek Cytaty:
trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica 
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra
jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym 
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych. -Cyceron
pow­sta­-py­tanie-czy-kiedy­kol­wiek-na­ży-przedkładać-no­wych-przy­jaciół-nad-starych
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí
nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli co­kol­wiek przygnębiało go bar­dziej niż włas­ny cy­nizm, to fakt, że często nie był aż tak cy­niczny jak praw­dzi­wy świat. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
jeśli-co­kol­wiek-przygnębiało-go bar­dziej-ż-włas­ny-cy­nizm-to fakt-że często-nie był-aż tak-cy­niczny-jak praw­dzi­wy
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam. -Jezus Chrystus
jeśli-we mnie-trwać-będziecie-i słowa-mo­-w was-trwać-będą-proście-o co­kol­wiek-byście-chcieli-sta­nie ę-wam
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nig­dy nie prze­ceniaj możli­wości in­te­lek­tual­nych in­nych ludzi licząc na to, że ci kiedy­kol­wiek cię docenią. -aforystokrata
nig­dy-nie prze­ceniaj-możli­woś-in­te­lek­tual­nych-in­nych-ludzi-licząc-na to-że  kiedy­kol­wiek-ę-docenią
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. -Johann Wolfgang Goethe
co­kol­wiek-za­mie­rzasz-zro­bić-o czym­kolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość za­wiera-w so­bie-ge­niusz-łę-i magię
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów. -Albert Einstein
kto­kol­wiek-bie­rze-na siebie-ry­zyko-by­cia-sędzią-praw­dy-i wie­dzy-sta­ ę-pośmiewis­kiem-bogów
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy
kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
Nie za co­kol­wiek Cytaty: Chciałem miłości, a miłość mnie nie chciała, a po­dob­no jest miłością, kto­kol­wiek. Nie tracę wiary, bo miłość to al­bo za mało, al­bo już wszystko. -MyArczi
chciałem-miłoś-a miłość-mnie-nie chciała-a po­dob­no-jest miłośą-kto­kol­wiek-nie tracę-wiary-bo miłość-to al­bo-za ło
Nie za co­kol­wiek Cytaty: jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu. -thrillofit
śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu