Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty

Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit


otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej. -promyczek22


Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Rośnie za­lud­nienie, a ludzi wciąż nie ma. -Robert Karpacz


rośnie-za­lud­nienie-a ludzi-wciąż-nie 
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. -Antoine Rivarol


lud-potrzebuje-prawd-naocznych-nie-pojęciowych
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Lud, który by zawsze rządził dobrze, nie potrzebowałby być rządzonym. -Jean Jacques Rousseau


lud-który-by-zawsze-rządził-dobrze-nie-potrzebowałby-być-rządzonym
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Nie zaw­sze możesz mieć co chcesz, choć go­nisz tak, że brak ci tchu. -Edyta Bartosiewicz


nie-zaw­sze-możesz-mieć-co chcesz-choć-go­nisz-tak-że brak- tchu
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Lud nie będzie ładu przes­trze­gał, gdy brak mu żywności. -Mo Ti


lud-nie będzie-ładu-przes­trze­gał-gdy-brak-mu żywnoś
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-lud-nie-głosu-poznaje-ę-to-nawet-przy-śpiewaniu-hymnów
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Niedobrze gdy lud jest egoistą. -Emil Zola


niedobrze-gdy-lud-jest-egoistą
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Niedobrze, gdy lud jest egoistą. -Emil Zola


niedobrze-gdy-lud-jest-egoistą
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Wi­ruje świat, ut­ka­ny z krynoliny, Huczą par­ny­mi no­cami reduty, Szczęśli­wie płyną uśmie­chy, minuty, Płyną po­całun­ki na dłoniach delfiny. A pod Wer­sa­lem, lud w sza­le maligny Lży i gro­zi, niena­wiścią zepsuty, Chcąc na włas­ność życia serwituty, I pragnąc głowy uroczej dziewczyny. A ona, jak­by w prześnionym gawocie Tańczy w Lud­wi­kowych ra­mion oplocie, Choć po­liczo­ne królew­skie godziny I wyz­naczo­ny dzień śmier­ci jej dzieci... I jak piękny sen baj­ko­wy uleci, Tra­gicznie, życie Ma­rii Antoniny. -funeralofheart


Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Nikt nie po­winien umierać w samotności. -płonąca


nikt-nie po­winien-umierać-w samotnoś
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi


otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Dziennikarstwo to religia nowożytnych społeczeństw. Jest w tym postęp. Kapłani nie są obowiązani wierzyć i lud też nie. -Honore de Balzac


dziennikarstwo-to-religia-nowożytnych-społeczeństw-jest-w-tym-postęp-kapłani-nie-są-obowiązani-wierzyć-i-lud-też-nie
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Za­nim na­bałaga­nisz, sprawdź czy dasz radę posprzątać. -Wojciech Cejrowski


za­nim-na­bałaga­nisz-sprawdź-czy-dasz-radę-posprząć
Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: Ta­kie prze­lud­nienie, a tak mało ludzi!  -Stanisław Fornal


Nie za­lud­nisz Samotności Cytaty: O, gdyby lud rzymski miał tylko jedną szyję! -Kaligula


o-gdyby-lud-rzymski-miał-tylko-jedną-szyję