Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty

Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Kiedy wyj­rzałam za ok­no była noc. Obudziły mnie ja­kieś wiatry. Ro­zej­rzałam się po po­koju


Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Koran zakazuje pić wino, a pozwala brać więcej żon, bo wie, że po trzeźwemu nikt więcej żon brać nie będzie. -Anonim


koran-zakazuje-pić-wino-a-pozwala-brać-więcej-żon-bo-wie-że-po-trzeźwemu-nikt-więcej-żon-brać-nie-będzie
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci. -Emilia Szumiło


wczo­raj-ktoś-przyszedł-do mie­szka­nia-w którym mie­szam-z za­pyta­niem-gdzie-mie­szkam-Żądał też-ad­resów-rodzi­ny
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Kiedyś spoj­rzałam w niebo i tak nag­le, znikąd wy­myśliłam so­bie Ciebie. Dzi­siaj ta gwiaz­da świeci znów... -opuszczona


kiedyś-spoj­rzałam-w niebo-i tak-nag­-znikąd-wy­myśliłam-so­bie-ciebie-dzi­siaj- gwiaz­da-świeci-znów
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: spadł na ziemię z ogromnym łoskotem za­tańczył w powietrzu przed swym mar­nym końcem uj­rzałam je­go śmierć je­sienią liście umierają  -Angel Des Penseurs


spadł-na ziemię-z-ogromnym-łoskotem-za­ńczył-w-powietrzu-przed-swym-mar­nym-końcem-uj­rzałam-­go-śmierć-­sienią-liście-umierają 
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Życia nie da się brać garściami. Przecieka przez palce. -Józef Bester


Życia-nie-da-ę-brać-garściami-przecieka-przez-palce
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Nieświado­mie zasnąłem; świado­mie przebudziłem. -MyArczi


nieświado­mie-zasnąłem-świado­mie-przebudziłem
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną. -Henryk Sienkiewicz


głupoty-ludzkiej-nie-można-brać-w-rachubę-albowiem-jest-nieskończoną
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy  -Michał Anioł


Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: nie wiem co mógłbym dać, jak chce twe us­ta brać niemo ujmować  -Cykam


nie wiem-co mógłbym-dać-jak chce-twe-us­-brać-niemo-ujmować 
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Nie chce brać od­po­wie­dzial­ności za swo­je czy­ny-więc zde­cyduj za mnie. -Bella


nie-chce-brać-od­po­wie­dzial­noś-za swo­-czy­ny-więc-zde­cyduj-za mnie
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: (nie)szczęśli­wa W Ka­zi­mie­rzu nad Wisłą mie­szkała Dan­ka była żoną pi­jaka i ba­widam­ka ser­ce miała szcze­rozłote dos­trze­gał ją w niepo­godę z cza­sem zmądrzała od­chodząc do kochanka  -annak


Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu. -Oscar Wilde


należy-zawsze-być-zakochanym-jest-to-powód-dla-którego-nie-powinno-ę-nigdy-brać-ślubu
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Życia nie należy brać zawsze tak śmiertelnie poważnie, inaczej nie jest godne tego, aby je przeżyć -Licia Troisi


Życia-nie-należy-brać-zawsze-tak-śmiertelnie-poważnie-inaczej-nie-jest-godne-tego-aby-przeżyć
Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno. -Angelique Cruelty


Nie za­mie­rzałam Brać Cytaty: Życie jest tak pokręco­ne, że nie wiado­mo... Brać je za wielką przy­godę, czy za iro­niczny uśmiech losu... -NightHuntress


Życie-jest tak-pokręco­ne-że nie wiado­mo-brać  za wielką-przy­godę-czy-za iro­niczny-uśmiech-losu