Nie­szczęście Właści­wie Cytaty

Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące. -Stefan Zweig


nie­szczęście-właś­wie-nie zmienia-cha­rak­te­ru-i nie stwarza-w nim-no­wych-rysów-ale-uwy­puk­-­dynie-pre­dys­po­zyc­
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Nie ma właści­wie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Każdy z właści­cieli ko­ta wie, że nie po­siada ko­ta na własność. -Ellen Perry Berkeley


każdy-z właś­cieli-ko­-wie-że nie po­siada-ko­-na własność
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić. -Luise Rinser


ge­nial­-mężczyź-właś­wie-nie po­win­ ę-żenić
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Świado­mość dziewic­twa: fakt, stan, który właści­wie is­tnieje tyl­ko w tym mo­men­cie, kiedy się wie, że się go traci. -William Faulkner


Świado­mość-dziewic­twa-fakt-stan-który-właś­wie-is­tnieje-tyl­ko-w tym-mo­men­cie-kiedy ę-wie-że ę-go traci
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Przy­jaźń: to jest właści­wie ocze­kiwa­nie niemożliwego. -Stefan Napierski


przy­jaźń-to jest właś­wie-ocze­kiwa­nie-niemożliwego
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: His­to­ria nie uczy nas właści­wie nicze­go in­ne­go po­za tym, na czym po­lega złe rządzenie. -Thomas Jefferson


his­to­ria-nie uczy-nas-właś­wie-nicze­go-in­ne­go-po­za-tym-na czym-po­lega-złe-rządzenie
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety. -Terry Pratchett


Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam. -S4ncrum


Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Ko­biety nie wiedzą nig­dy, cze­go właści­wie mężczyźni nie znoszą. -Johann Wolfgang Goethe


ko­biety-nie wiedzą-nig­dy-cze­go-właś­wie-mężczyź-nie znoszą
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Właści­wie myślę, że bar­dziej za nią tęsknię niż ją kochałem. -C » Jonathan Carroll » Kraina Chichów


Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona


uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Ja­ka właści­wie jest różni­ca między aniel­ski­mi łza­mi, a aniołami z łez?  -Jostein Gaarder


ja­ka-właś­wie-jest róż­ca-między-aniel­ski­mi-łza­mi-a aniołami-z łez 
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość 
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać. -Andre Amiel-Lapeyre


kiedy-od­wie­dza-nas-szczęście-pra­wie-nig­dy-nie jest ub­ra­ne-tak-jak myś­libyśmy- spotkać
Nie­szczęście Właści­wie Cytaty: Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain


postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi