Niebytu Przeg­ra­li Cytaty

Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie. -Chmielu


smut­ne-czy-nie ale-przeg­ry­wać-też-trze­ba-umieć-na­wet-jak przeg­ry­wa ę-przez-całe-życie
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Byt jest, niebytu nie ma. -Elei z Parmenides


Niebytu Przeg­ra­li Cytaty:


nie-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wy­łku-tyl­ko-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wiary-~pa­weł-rychlica 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: **PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.


Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Przeg­ry­wając grę miłosną, marzy­my o dogrywce. -MyslacaWierszem


przeg­ry­wając-grę-miłosną-marzy­my-o dogrywce
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: i przeg­ra­na ja­wi się zwy­cięstwem, gdy ob­sta­wiasz porażkę  -danioł


i przeg­ra­na-ja­wi ę-zwy­ęstwem-gdy-ob­sta­wiasz-porażkę 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne


wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: W re­zul­ta­cie je­dyny­mi przeg­ra­nymi są ci, którzy na­wet nie spróbowali. -David Viscott


w re­zul­­cie-­dyny­mi-przeg­ra­nymi-są -którzy-na­wet-nie spróbowali
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Przeg­rać po to, aby in­ni wyg­ra­li, to cza­sem więcej niż wygrać. -Wiesław Malicki


przeg­rać-po to-aby in­-wyg­ra­li-to cza­sem-więcej-ż-wygrać
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek


niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: pełne zwy­cięstwo jest wte­dy, gdy przeg­ra­ne­mu po­zos­ta­wiasz wszys­tko ze swo­je­go zwycięstwa  -wdech


pełne-zwy­ęstwo-jest wte­dy-gdy-przeg­ra­ne­mu-po­zos­­wiasz-wszys­tko-ze swo­­go-zwycięstwa 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Jaką sztu­ke wal­ki musze opa­nować do per­fek­cji, aby nie przeg­rać włas­ne­go życia... -kate-em


jaką-sztu­ke-wal­ki-musze-opa­nować-do per­fek­cji-aby nie przeg­rać-włas­ne­go-życia
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty:


to-uczu­cie-gdy-poczu­jemy-zwy­ęstwo-i zo­baczy­my-również-przeg­raną-wro­ga-~pa­weł-rychlica 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Kto poz­nał smak przeg­ra­nej, ten wie jak bar­dzo sma­kuje wygrana. -Ryder


kto-poz­nał-smak-przeg­ra­nej-ten-wie-jak bar­dzo-sma­kuje-wygrana
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: ma­giczna dziewczyno zniewo­liłaś mnie a ja opoka wojownik myśliwy przeg­rałem pojedynek z ziele­nią twoich oczu  -Deszcz


­giczna-dziewczyno-zniewo­liłaś-mnie-a-ja opoka-wojownik-myśliwy-przeg­rałem-pojedynek-z-ziele­ą-twoich-oczu 
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Choćbyś przeg­rał całko­wicie, zbierz się, zgar­nij, zacznij od no­wa! Spróbuj bu­dować na tym, co w to­bie jest z Boga. -Stefan Wyszyński


choćbyś-przeg­rał-całko­wicie-zbierz-ę-zgar­nij-zacznij-od no­wa-spróbuj-bu­dować-na tym-co w to­bie-jest z boga
Niebytu Przeg­ra­li Cytaty: Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może. -Rabindranath Tagore


błąd-nie może-so­bie-poz­wo­lić-na przeg­raną-a praw­da-może