Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty

Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. -Paladin


nie-sztu­ka-utwór-zro­zumieć-jak to-że jest słaby
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Wszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwo; dlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu ptaków?  -Pablo Ruiz Picasso


wszys­cy-chcą-ro­zumieć-­lar­stwo-dlacze­go-nie próbują-ro­zumieć-śpiewu-ptaków 
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał. -Jean-Paul Sartre


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Nie zro­zumiecie sztu­ki dopóty, dopóki nie zro­zumiecie, że w sztu­ce 1+1 może dać każdą liczbę, za wyjątkiem 2. -Pablo Ruiz Picasso


nie-zro­zumiecie-sztu­ki-dopóty-dopóki-nie zro­zumiecie-że w sztu­-1+1-może-dać-każdą-liczbę-za wyjątkiem-2
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Ro­zumieć dzieło, to stwarzać je w so­bie na nowo. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. -Ludwig van Beethoven


każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit


próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Dzieło sztu­ki nie mu­si być rac­jo­nal­ne ani lo­giczne. W ten sposób zbliża się do snu i umysłu dziecka. -Giorgio de Chirico


dzieło-sztu­ki-nie mu­-być-rac­jo­nal­ne-ani-lo­giczne-w ten-sposób-zbliża ę-do snu-i umysłu-dziecka
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Po­bawi­my się w 


po­bawi­my ę-w zro­zumieć-świat 
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder


gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)


Niektórzy Chcą Zro­zumieć Dzieło Sztu­ki Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa