Niena­wiści Do miłości Cytaty

Niena­wiści Do miłości Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności. -Bob Marley


uciekaj-od niena­wiś-niez­go­dy-i za­wiś-nie za­pomi­naj-swych-myśli-uno­ć-ku wiz­ji-realnoś
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Jeśli sche­mat


jeśli-sche­mat-od-miłoś-do niena­wiś-jest praw­dzi­wy-podziękuję
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie. -René Descartes (Kartezjusz)


Niena­wiści Do miłości Cytaty: Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie. -respirer


gor­sza-od niena­wiś-ukocha­nej-oso­by-jest tyl­ko-niena­wiść-do ­mego-siebie
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham!  -Luanne Rice


miarą-mo­jej-niena­wiś-do ciebie-jest właśnie-miłość-niena­widzę ę-tak-­mo-jak ę-kocham 
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze!  -August Strindberg


ale-nie za­pom­nij-o jed­nym-to-co za­pomi­na ę-z miłoś-pa­mię ę-później-z niena­wiś-tak-dob­rze-tak-dobrze 
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Im mniej niena­wiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib


Niena­wiści Do miłości Cytaty: Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi. -Milan Kundera


Niena­wiści Do miłości Cytaty: Nic no­wego już nie poczuję, to co czuję czuły już pew­nie mi­liony prze­de mną i książki o tym spisywali. Miłość po­mie­sza­na z bólem is­tnienia i niena­wiścią. Obojętność którą po­win­nam Cię darzyć, jest mie­sza­niną różnych uczuć, miłości, niena­wiści, wier­ności, przy­jaźni, wzrusze­nia, tęskno­ty, lecz w tej obojętności, obojętności brak. Upi­jam się Twoją ulu­bioną her­batą, mając nadzieję że ona za­pełni pus­tkę po Tobie. -cytlopka


Niena­wiści Do miłości Cytaty: Nie strzęp myśli z niena­wiści, mści­wość jak stłuczo­ne lus­tro lu­bi wy­paczać ob­raz per­cep­cji . -Papużka


nie-strzęp-myśli-z niena­wiś-mś­wość-jak stłuczo­ne-lus­tro-lu­bi-wy­paczać-ob­raz-per­cep­cji
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Miłość między ludźmi na­leży siać jak złote zboże, a kąkol niena­wiści trze­ba wy­rywać i dep­tać nogami. -Stefan Żeromski


miłość-między-ludźmi-na­ży-siać-jak złote-zboże-a kąkol-niena­wiś-trze­ba-wy­rywać-i dep­ć-nogami
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem. -Hagiwara Sakutaro


miłość-nies­pełniona-to spe­cyficzny-rodzaj-niena­wiś-miej­my ę-na bacznoś-przed-jej-ofiarą- myślącym-samotnikiem
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Ten, kto zam­knął się w niena­wiści, już się skończył!  -Stefan Wyszyński


ten-kto-zam­knął ę-w niena­wiś-już ę-skończył 
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Niena­wiści Do miłości Cytaty: Nie od­czu­wam niena­wiści i żalu do świata, ale jeszcze so­bie nie pot­ra­fię wybaczyć. -James Frey


nie-od­czu­wam-niena­wiś-i żalu-do świata-ale-jeszcze-so­bie-nie pot­ra­fię-wybaczyć
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Nie cho­waj niena­wiści po wie­czne cza­sy, ty, który sam nie jes­teś wieczny. -Arystoteles


nie-cho­waj-niena­wiś-po wie­czne-cza­sy-ty-który-sam-nie jes­teś-wieczny
Niena­wiści Do miłości Cytaty: Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby. -Erazm z Rotterdamu


mądrość-od­biera-od­wagę-i dla­tego-mądrzy-bo­rykają ę-z ubóstwem-żyją-w za­nied­ba­niu-i niena­wiś-głup­cy-na­tomiast