Niepew­nym Te­go Cytaty

Niepew­nym Te­go Cytaty: Miłość, ten mo­tyl, które­go jed­no skrzydło na­zywa się niepew­nością, a dru­gie oszustwem. -Bolesław Prus


miłość-ten-mo­tyl-które­go-jed­no-skrzydło-na­zywa ę-niepew­nośą-a dru­gie-oszustwem
Niepew­nym Te­go Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann


Niepew­nym Te­go Cytaty: życie to pestka po­wie­działam wpadając jak śliw­ka w kompot ______________________________________ mo­ja pier­wsza próba za­bawy z haiku niepew­na Em. -Myffa90


życie-to pestka-po­wie­działam-wpadając-jak-śliw­ka-w kompot-mo­ja-pier­wsza-próba-za­bawy-z haiku-niepew­na-em
Niepew­nym Te­go Cytaty: ?! ja znak za­pyta­nia, ty wyk­rzyk­nik, ja niepew­na ty stanowczy zro­zum jak bar­dzo się róznimy... -psycholożka


 ja znak-za­pyta­nia-ty wyk­rzyk­nik-ja niepew­na-ty stanowczy-zro­zum-jak bar­dzo ę-róznimy
Niepew­nym Te­go Cytaty: gdy przełama­ne lody ser­ca nieufności krą już odpływają mo­ment wybierasz w naj­mniej odpowiednim eta­pie wszystkiego bu­dujesz wy­soką tamę so­lid­ne­go milczenia kiedy już miał być krok niepew­nie postawiony na spęka­nym szkle ludzkich uczuć blo­kujesz myśli co­fając to co było nad­szar­pując linę dającą stabilność i bezpieczeństwo chy­ba nieświadomie czy­nisz na przekór włas­nej osobie przy czym oblewasz mnie zimną wodą otrzeźwienia... nie przej­muj się nie pier­wszy raz dam so­bie radę... -Papużka


Niepew­nym Te­go Cytaty: kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka


Niepew­nym Te­go Cytaty: Lep­szy los niepew­ny jak ba­bie la­to niż pew­ny jak szubiennica. -Piotr Szreniawski


lep­szy-los-niepew­ny-jak ba­bie-­to-ż-pew­ny-jak szubiennica
Niepew­nym Te­go Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina


Niepew­nym Te­go Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś


te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Niepew­nym Te­go Cytaty: Niepew­ny łeb z cytatowa, Co za spódni­ce się chowa, Którą z resztą emancypował, Bo to właśnie pod nią urzędował. Gdzieś tam się wychował. -Cykam


niepew­ny-łeb-z cytatowa-co-za spódni­ ę-chowa-którą-z resztą-emancypował-bo-to właśnie-pod-ą-urzędował-gdzieś-tam ę-wychował
Niepew­nym Te­go Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21


Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Niepew­nym Te­go Cytaty: Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart


Niepew­nym Te­go Cytaty: Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie. -Antoni Kępiński


Niepew­nym Te­go Cytaty: Te­raz na­dal jes­tem za­gubiony i niepew­ny, ale na po­ziomie o wiele wyższym. Wiem przy­naj­mniej, że nie mam pojęcia o rzeczy­wiście fun­da­men­talnych, kluczo­wych kwes­tiach wszechświata  -Terry Pratchett


Niepew­nym Te­go Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Niepew­nym Te­go Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata


jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Niepew­nym Te­go Cytaty: za­lot­nym spojrzeniem pochłoń roz­grza­nym ciałem przylgnij lek­kim dotykiem rozbudź cu­downą bliskością zdobądźmy szczyty emocjonalnej cielesnej nieokiełzna­nej miłości  -mydreams


za­lot­nym-spojrzeniem-pochłoń-roz­grza­nym-ciałem-przylgnij-lek­kim-dotykiem-rozbudź-cu­downą-bliskośą-zdobądźmy-szczyty-emocjonalnej
Niepew­nym Te­go Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud


ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym