Nies­podziewa­nie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków. -karaczan19
nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków
Nies­podziewa­nie Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie
mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Nies­podziewa­nie Cytaty: Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
Nies­podziewa­nie Cytaty: Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza. -Jonathan Kellerman
Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
Nies­podziewa­nie Cytaty: ... Qrwa - obec­nie naj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacje... -Irracja
qrwa - obec­nie-naj­po­pular­niej­sze-i naj­ńsze-pa­naceum-na wszel­kie-nies­podziewa­ne-i stre­sowe-sytuacje
Nies­podziewa­nie Cytaty: Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze, aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. inspiracja  -krysta
mil­cze­nie-jest jak bom­ba-''zbroi-ę''-tym-spo­sobem-wydłuża-katusze-aż-z cza­sem-nies­podziewa­nie-wy­bucha-salwą-słów
Nies­podziewa­nie Cytaty: Znów przyszła nies­podziewa­nie, długie rzęsy położyła mu na sercu. Nadzieją bez­senna noc roz­pa­liła wszys­tkie gwiaz­dy a ka­wałki nieba zda­wały się da­wać zgodę, by zna­leźli to, cze­go od daw­na szukali... Siebie. -laser show
Nies­podziewa­nie Cytaty: Z ka­len­darza lecą kartki jak je­sienią liście z drzew... Tak życie płynie, aż stron braknie z dat nic nie pozostaje, umy­ka pamięć, człowiek ma­leje, starze­je się gnuśnieje... Tęskno­ta za młodością, bolą pal­ce tak mało sprawne już... kar­tek co­raz mniej... Pew­ne­go dnia os­tatnia opada, Ser­ce staje... I wiodą ka­rawaną na cmentarz wśród łez... Bo zaw­sze nies­podziewa­nie i cichut­ko nadchodzi po Ciebie Śmierć... -Uśmiechnięta Anielica
Nies­podziewa­nie Cytaty: Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011  -watchingmefall
Nies­podziewa­nie Cytaty: Cze­kam na miłość, która przyj­dzie znikąd i nag­le roz­grze­je mo­je zmarznięte ser­ce. Której nie będę ocze­kiwała, po pros­tu na nią wpadnę. Cze­kam na pew­ne­go rodza­ju ma­gię, na zwykłe spoj­rze­nie w oczy i nies­podziewa­ne rozpłynięcie się. Na coś, co mnie dot­knie i wy­budzi ze snu emoc­jo­nal­ne­go. Uczu­cie, które­go nig­dy nie zap­la­nuję, które zas­koczy mnie samą. Czy to oz­nacza, że już zaw­sze będę samotna?... -Fallina
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nieś tu piwa Nieś tu wódki Brak umiaru Wrzuć do lufki Bachus będzie ucieszony Oglądając Two­je zgony  -Parys
nieś- piwa-nieś- wódki-brak-umiaru-wrzuć-do lufki-bachus-będzie-ucieszony-oglądając-two­-zgony 
Nies­podziewa­nie Cytaty: Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom. -Bertold Brecht
ce­lem-nauki-nie jest ot­wiera­nie-drzwi-nies­kończo­nej-mądroś-lecz-położenie-kre­su-nies­kończo­nym-błędom
Nies­podziewa­nie Cytaty: chwy­taj ale nie zachłannie na­pawaj po­woli i dogłębnie nies­ka­zitel­na, nienagannie za­ciągaj się mną doszczętnie tak bym umysł zawładnęła de­lek­tuj się każdym haus­tem a żebym myśli pochłonęła i stała się Twym lekarstwem pozwól mi wpływać na zmysły nies­po­koj­ne i rozchwiane aby chwi­le uko­jenia przyszły daw­no nie zasmakowane…  -Papużka
Nies­podziewa­nie Cytaty: Dlacze­go wszechmogący, nies­kończe­nie potężny Bóg mu­si zaw­sze występo­wać w ro­li pe­ten­ta, pod­czas gdy nam, nies­kończe­nie słabym, śmier­telnym is­to­tom, przyz­na­je się pra­wo do ig­no­rowa­nia go całymi la­tami oraz do pełni zain­te­reso­wania w mo­men­cie, kiedy przyj­dzie nam ocho­ta przer­wać milczenie?  -Paul Samuel Leon Johnson
Nies­podziewa­nie Cytaty: Ktokolwiek wie gdzie się podziewa współczucie - niech daje znać! Niech daje znać! -Wisława Szymborska
ktokolwiek-wie-gdzie-ę-podziewa-współczucie-niech-daje-znać-niech-daje-znać
Nies­podziewa­nie Cytaty: nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek
Nies­podziewa­nie Cytaty: Uni­wer­sy­tety są skar­bni­cami wie­dzy: stu­den­ci przychodzą ze szkół prze­kona­ni, że wiedzą już pra­wie wszys­tko; po la­tach od­chodzą pew­ni, że nie wiedzą prak­tycznie nicze­go. Gdzie się podziewa ta wie­dza? Zos­ta­je na uni­wer­sy­tecie, gdzie jest sta­ran­nie suszo­na i składa­na w magazynach. -Terry Pratchett
Nies­podziewa­nie Cytaty: Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem. -John Milton
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Nies­podziewa­nie Cytaty: -ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture
ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­te­ty, kłam­stwo posługu­je się nie tyl­ko nikczemnikami. -Henryk Mann
nies­te­ty-kłam­stwo-posługu­ ę-nie tyl­ko-nikczemnikami
Nies­podziewa­nie Cytaty: Szczeb­le miłości są nies­kończo­ne i nikt nie kocha za wiele. -Wincenty Lutosławski
szczeb­-miłoś-są nies­kończo­ne-i nikt-nie kocha-za wiele
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nie ma nic bar­dziej żałos­ne­go od nies­pełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol
nie- nic-bar­dziej-żałos­ne­go-od nies­pełnionych-marzeń
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Nies­podziewa­nie Cytaty: Człowiek nie jest w Nies­kończo­ności je­dyną is­totą ob­darzoną rozumem. -Nikola Tesla
człowiek-nie jest w nies­kończo­noś-­dyną-is­totą-ob­darzoną-rozumem
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma
Nies­podziewa­nie Cytaty: Życie to nie baj­ka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć- życia nies­te­ty nie... -lola85012
Życie-to nie baj­ka-każdy-o tym-wie-bajkę można-powtórzyć-życia-nies­te­ty-nie
Nies­podziewa­nie Cytaty: For­tu­na to nies­tała dziwka. -Glenn Cook
Nies­podziewa­nie Cytaty: coś się jed­nak dziś na niebie zmieniło nies­te­ty ja sam nie wiem co to jest .... -samothnick
coś ę-jed­nak-dziś-na-niebie-zmieniło-nies­te­ty-ja sam-nie wiem-co-to jest 
Nies­podziewa­nie Cytaty: Życie jest jak jaj­ko nies­podzian­ka nig­dy nie wiesz jaką za­bawkę w so­bie kryje  -chrupcia
Życie-jest jak jaj­ko-nies­podzian­ka-nig­dy-nie wiesz-jaką-za­bawkę-w so­bie-kryje 
Nies­podziewa­nie Cytaty: Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością. -Margit Sandemo
zaz­drość-to nie jest pięknie-uczu­cie-lecz-nies­te­ty-wiąże ę-śś-z miłośą
Nies­podziewa­nie Cytaty: Tak to już nies­te­ty jest Gdy mi­jasz szczęście swo­je Widzisz ze nie pat­rzy na ciebie  -samothnick
tak-to już-nies­te­ty-jest-gdy-mi­jasz-szczęście-swo­-widzisz-ze nie pat­rzy-na ciebie 
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nies­kończo­ność w szklan­ce mieść. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Nies­podziewa­nie Cytaty: `Nies­pra­wied­li­wy osąd bo­li najbardziej. -bluecaffe
`nies­pra­wied­li­wy-osąd-bo­li-najbardziej
Nies­podziewa­nie Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí
nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie