Nies­te­ty Cytaty

Nies­te­ty Cytaty: Nieś tu piwa Nieś tu wódki Brak umiaru Wrzuć do lufki Bachus będzie ucieszony Oglądając Two­je zgony  -Parys


nieś- piwa-nieś- wódki-brak-umiaru-wrzuć-do lufki-bachus-będzie-ucieszony-oglądając-two­-zgony 
Nies­te­ty Cytaty: Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom. -Bertold Brecht


ce­lem-nauki-nie jest ot­wiera­nie-drzwi-nies­kończo­nej-mądroś-lecz-położenie-kre­su-nies­kończo­nym-błędom
Nies­te­ty Cytaty: chwy­taj ale nie zachłannie na­pawaj po­woli i dogłębnie nies­ka­zitel­na, nienagannie za­ciągaj się mną doszczętnie tak bym umysł zawładnęła de­lek­tuj się każdym haus­tem a żebym myśli pochłonęła i stała się Twym lekarstwem pozwól mi wpływać na zmysły nies­po­koj­ne i rozchwiane aby chwi­le uko­jenia przyszły daw­no nie zasmakowane…  -Papużka


Nies­te­ty Cytaty: Dlacze­go wszechmogący, nies­kończe­nie potężny Bóg mu­si zaw­sze występo­wać w ro­li pe­ten­ta, pod­czas gdy nam, nies­kończe­nie słabym, śmier­telnym is­to­tom, przyz­na­je się pra­wo do ig­no­rowa­nia go całymi la­tami oraz do pełni zain­te­reso­wania w mo­men­cie, kiedy przyj­dzie nam ocho­ta przer­wać milczenie?  -Paul Samuel Leon Johnson


Nies­te­ty Cytaty: Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem. -John Milton


Nies­te­ty Cytaty: For­tu­na to nies­tała dziwka. -Glenn Cook


Nies­te­ty Cytaty: `Nies­pra­wied­li­wy osąd bo­li najbardziej. -bluecaffe


`nies­pra­wied­li­wy-osąd-bo­li-najbardziej
Nies­te­ty Cytaty: Nies­kończo­ność w szklan­ce mieść. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Nies­te­ty Cytaty: nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek


Nies­te­ty Cytaty: Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje.... -Alicja


przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
Nies­te­ty Cytaty: Szyb­ko dochodzę, nies­te­ty naj­częściej do wniosków !  -Andrea


szyb­ko-dochodzę-nies­te­ty-naj­częściej-do wniosków- 
Nies­te­ty Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Nies­te­ty Cytaty: Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę. -Alfons Daudet


nies­te­ty-by­wają-ko­biety-w których-mat­ka-uśmier­ca-żonę
Nies­te­ty Cytaty: Nies­tałą i zmienną jest zaw­sze kobieta. -Wergiliusz


nies­łą-i zmienną-jest zaw­sze-kobieta
Nies­te­ty Cytaty: Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków. -karaczan19


nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków
Nies­te­ty Cytaty: -ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture


ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz
Nies­te­ty Cytaty: Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


Nies­te­ty Cytaty: Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem


nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń