Nieto­leran­cji Cytaty

Nieto­leran­cji Cytaty: Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine


bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Nieto­leran­cji Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15


Nieto­leran­cji Cytaty: ...


jes­teś nieto­leran­cyjny- rzekł-pa­sożyt-do bro­ącej ę-ofiary
Nieto­leran­cji Cytaty: nor­malnością dziś ho­mosek­sualizm jest to­leran­cji chrzest  -Xmen


nor­malnośą-dziś-ho­mosek­sualizm-jest-to­leran­cji-chrzest 
Nieto­leran­cji Cytaty: Wiel­ko­duszności i to­leran­cji nie na­bywa się na drodze wie­dzy intelektualnej. -Krio


wiel­ko­dusznoś-i to­leran­cji-nie na­bywa ę-na drodze-wie­dzy-intelektualnej
Nieto­leran­cji Cytaty: Ludzie og­ra­nicze­ni a przy tym fa­naty­cy sta­nowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym ta­cy ludzie mają władzę. Są nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tyl­ko oni mówią prawdę. -Mikołaj Gogol


Nieto­leran­cji Cytaty: mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego  -Falco peregrinus


Nieto­leran­cji Cytaty: To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


Nieto­leran­cji Cytaty: Prześla­dowa­nie pod­sy­ca wiarę: to­leran­cja usy­pia ją. -Andre Maurois


prześ­dowa­nie-pod­sy­ca-wiarę-to­leran­cja-usy­pia-ją
Nieto­leran­cji Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Nieto­leran­cji Cytaty: kot nieto­perz ćma i strzępy człowieka po­między łonem a matką jak dni niepełne co wil­czą się nocą z dachów spa­dając o brzasku a ty śpij synku po­wiekom się wy­wiń do światła  -Papillondenuit


Nieto­leran­cji Cytaty: Stan wo­jen­ny w Pol­sce 1981-1983 Zły ge­nerał, nie lu­bił te­leran­ka, dla­tego w ciem­nych okularach na­dał swój program*. I stało się... gor­sze jutro pamiętamy...   -wdech


stan-wo­jen­ny-w pol­sce-1981-1983-zły-ge­nerał-nie lu­bił-te­leran­ka-dla­tego-w ciem­nych-okularach-na­dał-swój-program-i-stało
Nieto­leran­cji Cytaty: Miłość is­tnieje i nie umiera. Możli­we, że od­chodzi, ale po to tyl­ko, by od­rodzić się do­roślej, mniej zachłan­nie, bar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nym związku. -Marta Fox


Nieto­leran­cji Cytaty: O ig­no­ran­cji: Zbyt głośne milczenie. -Marcin Kossek


o ig­no­ran­cji-zbyt-głośne-milczenie
Nieto­leran­cji Cytaty: Świado­mość fik­cji czy­ni ją faktem. Dr T.Stambuła  -Dr Tawian Stambuła


Świado­mość-fik­cji-czy­-ją faktem-dr-tstambuła 
Nieto­leran­cji Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches


nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą
Nieto­leran­cji Cytaty: Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński


akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Nieto­leran­cji Cytaty: Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych. -Czesław Banach


Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych