Nieudana Książka Cytaty

Nieudana Książka Cytaty: Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
Nieudana Książka Cytaty: Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa


jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Nieudana Książka Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Nieudana Książka Cytaty: Nieudana operacja to połowa udanej sekcji. -Anonim


nieudana-operacja-to-połowa-udanej-sekcji
Nieudana Książka Cytaty: Nieudana komedia też może być niezłą zabawą. -Anonim


nieudana-komedia-też-może-być-niezłą-zabawą
Nieudana Książka Cytaty: Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się. -Anonim


małżeństwo-często-nieudana-próba-podejmowana-by-udowodnić-zdolność-człowieka-do-dopasowania-ę
Nieudana Książka Cytaty: Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela. -Jarosław Iwaszkiewicz


Nieudana Książka Cytaty: Na­tura ob­darzyła go ''hojnie'', bo o to tak bar­dzo prosił. Bez prob­le­mu ''na tym'' wiad­ra wo­dy nosił. Lecz sta­rość by­wa często nieudana już nie mógł-wy­siadły mu kolana... -Niusza


na­tura-ob­darzyła-go ''hojnie''-bo-o to tak-bar­dzo-prosił-bez-prob­­mu-''na-tym''-wiad­ra-wo­dy-nosił-lecz-sta­rość-by­wa-często
Nieudana Książka Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder


Nieudana Książka Cytaty: Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona. -Terry Pratchett


Nieudana Książka Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska


Nieudana Książka Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Nieudana Książka Cytaty: jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. -Chemicals


śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
Nieudana Książka Cytaty: Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. -Jacques Vallee des Barreaux


Nieudana Książka Cytaty: Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką. -Villamor


nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
Nieudana Książka Cytaty: Nic tak nie zabija czasu jak książka. -Mieczysław Michał Szargan


Nieudana Książka Cytaty: Rodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką. -Jan Kurczab


rodzi­-są wie­cznie-nie doczy­taną-książką
Nieudana Książka Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec


dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy