Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty

Go to Gemtracks
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh
przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie. -Karol Irzykowski
na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: chciałabym być to­nem wy­bija­nym szep­tem de­likat­nym lecz słyszanym pro­mieniem światła liżącym twarze śla­dami stóp na ciepłym bulwarze mok­rym po­ran­kiem budzącym ptaki wiat­rem który prze­ciera swe szlaki szu­mem biegnącym po blis­kiej łące ga­sić za­palać codzien­nie słońce... A gdy mnie zab­raknie tak naprawdę... ...chciałabym zais­tnieć w tobie. -Papużka
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios. -Sosai Masutatsu Oyama
na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide
le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Z sa­mot­nym może tyl­ko iść czas. -Chemicals
z-­­nym-może-tyl­ko-iść-czas
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest dla me­go ser­ca ra­dos­nym balsamem. -Johann Wolfgang Goethe
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone. -laser show
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­nym jest tyl­ko ten, kto się nie ma do ko­go odez­wać, do ko­go po­dejść, przy kim umrzeć. -Władysław Grzeszczyk
sa­­nym-jest tyl­ko-ten-kto ę-nie  do ko­go-odez­wać-do ko­go-po­dejść-przy-kim-umrzeć
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy. -respirer
nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś
te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas. -Janusz Leon Wiśniewski
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: - Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie. -Wybrakowana
 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet
mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: ...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals
płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty:
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Porozmawiaj. Mów do mnie.. Posłuchaj.. Nie poz­wa­laj z po­wodu dos­kwierającej sa­mot­ności znów krztu­sić się tym ohyd­nym sza­rym dymem... -Lanni
porozmawiaj-mów-do mnie-posłuchaj-nie-poz­wa­laj-z po­wodu-­kwierającej-­­noś-znów-krztu­ć ę-tym-ohyd­nym-sza­rym-dymem
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: za­lot­nym spojrzeniem pochłoń roz­grza­nym ciałem przylgnij lek­kim dotykiem rozbudź cu­downą bliskością zdobądźmy szczyty emocjonalnej cielesnej nieokiełzna­nej miłości  -mydreams
za­lot­nym-spojrzeniem-pochłoń-roz­grza­nym-ciałem-przylgnij-lek­kim-dotykiem-rozbudź-cu­downą-bliskośą-zdobądźmy-szczyty-emocjonalnej
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Za­pom­nieliśmy o dzielących mi­lach niewy­powie­dzianych słów. Za­pom­nieliśmy o za­kopa­nych i za­pom­nianych obiet­ni­cach. Nie pa­mięta­my o spędzo­nych cza­sie O do­tyku, który wy­palał na moim ser­cu śla­dy Za­pom­nieliśmy o szep­tach, uśmie­chach i wspólnym spędzo­nym cza­sie. Znikła miłość, która wy­dawała się być wie­czna. Zniknąłeś. I chy­ba zapomniałeś. Al­bo tyl­ko uda­jesz, że za­pom­niałeś tak jak ja. -chrupcia
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Pomóż mi zasnąć... Po­całun­kiem zet­rzyj z moich ust resztki niewy­powie­dzianych słów, Za­bierz myśli natłok złow­ro­gich, niepotrzebnych... Otul sil­nym ra­mieniem ciszy i bezpieczeństwa. I obiecaj, że gdy się obudzę, będziesz na­dal przy mnie, Proszę - pomóż mi zasnąć... -Andrea
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym. -Antoni Kępiński
człowiek-nie może-być-jak część-składo­wa-maszy­ny-uczu­ciowo-obojętny-mu­-kochać-i niena­widzić-a także-być-kocha­nym
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Co za męka, być podwład­nym bydlęciu!  -Jan Fedorowicz
co za męka-być-podwład­nym-bydlęciu 
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: tonę w bier­ności ty­siąca źre­nic, ok­ry­wanych wyuz­da­nym sob­kos­twem, dos­trze­gal­nym tyl­ko w chaotycznych ges­tach bez­sensow­nej arlekinady  -channiel
ę-w bier­noś-ty­ąca-źre­nic-ok­ry­wanych-wyuz­da­nym-sob­kos­twem-­trze­gal­nym-tyl­ko-w chaotycznych-ges­tach-bez­sensow­nej
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści
wszys­cy-współczują-ludziom-­­nym-a ło-kto-de­cydu­ ę-spróbo­wać-wy­pełć-pus­tkę-które­goś-z nich-z-cyk­lu-po­wieś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Człowiek czy­nu nie może być poz­ba­wiony dużej do­zy egoiz­mu, pychy, oziębłości i chytrości. -Charles de Gaulle
człowiek-czy­nu-nie może-być-poz­ba­wiony-żej-do­zy-egoiz­mu-pychy-oziębłoś-i chytroś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym. -thrillofit
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Kochać i być kocha­nym to czuć słońce z dwóch stron. -św. Bernadetta
kochać-i być-kocha­nym-to czuć-słoń-z dwóch-stron
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Jeśli chcesz być kocha­nym, bądź wart miłości. -Owidiusz
jeśli-chcesz-być-kocha­nym-bądź-wart-miłoś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły. -Jan Twardowski
trze­ba-być-za­kocha­nym-żeby-uwie­rzyć-w anioły
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: I do­rosłość sta­je się być za­jebiście trud­nym wyczynem... -daniello
i do­rosłość-sta­ ę-być-za­jebiście-trud­nym-wyczynem
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński
na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie... -Chemik -a
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. -Błyskawica
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa. -Terry Pratchett
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Chcesz być pew­nym młodej żony? Pocze­kaj, aż się zestarzeje. -Tadeusz Gicgier
chcesz-być-pew­nym-młodej-żony-pocze­kaj-aż ę-zestarzeje
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Trze­ba być na ty­le pew­nym, by stać i wys­tar­czająco wątpiącym, by iść. -Papillondenuit
trze­ba-być-na ty­-pew­nym-by stać-i wys­tar­czająco-wątpiącym-by iść
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem. -Janusz Leon Wiśniewski
le­piej-być-słyn­nym-pi­jakiem-ż-ano­nimo­wym-alkoholikiem
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić. -Władysław Grzeszczyk
te­mu-najłat­wiej-być-skrom­nym-kto ę-nie  czym-chwalić
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Czy myślisz, że mógłbym nie być posłuszny swoim włas­nym prawom?  -Clive Staples Lewis
czy-myślisz-że mógłbym-nie być-posłuszny-swoim-włas­nym-prawom 
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Wszys­cy oba­wialiśmy się jej trochę, kiedy mil­czała, ale znów prze­kony­wała śpiew­nym, roz­marzo­nym głosem, że to ona lęka się od­ro­binę nas, więc dla­tego milczy. -M » Ian McEwan » Betonowy ogród
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą. -Władimir Nabokow
dziś-trze­ba-być-uczo­nym-śli-chce ę-zos­ć-zabójcą
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Kochać i być kocha­nym to tak, jak­by z obu stron grzało nas słońce. -David Viscott
kochać-i być-kocha­nym-to tak-jak­by-z obu-stron-grzało-nas-słoń
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: (...)był on 
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: -Miłość to cho­roba ze sta­nem za­pal­nym myśli, drżeniem rąk, przyśpie­szo­nym tętnem, ogólną mig­reną i... bólem ser­ca. Ale oni tyl­ko wzruszają ra­miona­mi i z da­leka słychać szept: -Kocham Cię bar­dzo... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Cza­sem trze­ba odłożyć za­sady i pi­sać swo­je życie włas­nym piórem, bo nie jes­teśmy niczyim od­ry­sowa­nym szab­lo­nem. Na­wet jeżeli oz­nacza to porzu­cenie ka­lig­ra­fii na rzecz bazgrołów. Z cyk­lu po­wieści
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: ....w kul­turze ma­sowej stałam się masą lepką i bez kształtu. Pomóż mi, bo ja nie umiem unieść. Nie umiem zna­leźć te­go dob­ra tu i te­raz. Pa­miętam egoizm jak­by wy­ras­tał z nas, z sa­mego korze­nia na­dając nam kształt sa­mot­nych drzew. Nie jes­teśmy so­bie niczym in­nym po­nad sa­mot­ność. Widzisz to. Pat­rząc w ciem­ność czu­jesz strach, które­go nie możesz umiej­sco­wić. Mam żal i tym żalem jestem. -karykaturalna
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być wol­nym to poczuć w so­bie wiatr, które­mu do­tychczas sta­wiało się opór. -Papillondenuit
być-wol­nym-to poczuć-w so­bie-wiatr-które­mu-do­tychczas-sta­wiało ę-opór
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: By­cie sa­mot­nym nie jest ta­kie złe. Nie słuchasz cudze­go piep­rzne­go ga­dania, przed ni­kim nicze­go nie uda­jesz, masz tyl­ko włas­ne prob­le­my na głowie - po pros­tu jes­teś sobą od stóp do głów. -Kaye
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym. -Umberto Eco
w końcu-per­fek­cja-miłoś-nie po­lega-na tym-żeby-być-kocha­nym-lecz-kochającym
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Modlę się o miłość. Pot­rze­buję być kocha­nym, aby wreszcie móc kochać. -Michel Quoist
modlę ę-o miłość-pot­rze­buję być-kocha­nym-aby wreszcie-móc-kochać
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Wys­tar­czy urodzić się dziesięć lat wcześniej, by już być kimś in­nym duchowo. -Johann Wolfgang Goethe
wys­tar­czy-urodzić ę-dziesięć-lat-wcześniej-by już-być-kimś-in­nym-duchowo
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Wi­tam Pana Chciałabym się pa­na za­pytać, jak to jest ba­wić się moimi uczuciami? Wchodzić bu­tami w życie i dep­tać naj­ważniej­sze wartości. Spra­wić, że się człowiek przy­wiążę, a po­tem nożyca­mi ob­ciąć tą nić, która nas łączyła. I być zim­nym. Zim­nym jak lód. Ja­kie to uczu­cie zos­ta­wić osobę krwa­wiącą na drodze zwa­nej życiem. Jeśli chce pan wie­dzieć, chętnie wyjaśnię. -chrupcia
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę. -Nadzieja21
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty:
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje. -starry night
być-od­po­wie­dzial­nym-znaczy-mieć-od­wagę-w wy­rażaniu-swoich-opi­nii-i znać-ich-konsekwencje
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Z dnia 17 ma­ja nie mów mi o deszczu Z dnia następne­go nie mówmy o powietrzu A z każdym ko­lej­nym co nas do­tyka Co po zachodzie słońca wraz z tym ry­mem częstochow­skim znika Daj­my so­bie od­czuć pot­rzebę nas oboj­ga Da­lej mówmy so­bie prawdę Cho­ciaż by­wa niewygodna  -Mr.Dreamer
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer
lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu. -Magdalena Samozwaniec
na­ży-zaw­sze-być-za­kocha­nym- to powód-dla-które­go-nig­dy-nie po­win­no ę-brać-ślubu
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: CIER­PIEĆ-TO UMIERAĆ PO­WOLI I W MĘKACH. MIEĆ NADZIEJĘ-TO MA­LEŃKA IS­KIER­KA KTÓRA POZ­WA­LA BYĆ SIL­NYM I ŻYĆ. -KICIA1
cier­pieĆ-to-umieraĆ-po­woli-i w mĘkach-mieĆ-nadziejĘ-to-ma­leŃka-is­kier­ka-ktÓra-poz­wa­la-byĆ-sil­nym-i ŻyĆ
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: zasłony po­ranek łamią sen­nym amo­kiem jeszcze ciało ciepłem no­cy es­tro­gen unosi dzień dobry ra­miona­mi się oplata de­likat­nym po­całun­kiem wi­tać się tak codziennie duszę przy okaz­ji pieszcząc o świ­cie gwiaz­dy uświadczyć  -Xmen
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Ma­tema­tyka jest mo­ral­nie obojętna, również diabeł, jak się do­myśla­my, może być wy­bor­nym matematykiem. -Leszek Kołakowski
ma­tema­tyka-jest mo­ral­nie-obojętna-również-diabeł-jak ę-do­myś­my-może-być-wy­bor­nym-matematykiem
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie... -KsiezycowaNoc
tak-cho­ler­nie-mi za­ży-że cza­sami-chcąc-być-blis­ko-ciebie-za­pomi­nam-o real­nym-świecie
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo
głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian
przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo. -Johann Gottlieb Fichte
być-wol­nym-to nic-ale-odzys­kać-wol­ność- to niebo
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Trze­ba być trochę po­dob­nym, by się ro­zumieć, nieco różnym, by się kochać. -Paul Géraldy
trze­ba-być-trochę-po­dob­nym-by ę-ro­zumieć-nieco-różnym-by ę-kochać
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Być zaz­dros­nym to znaczy: nic nie wie­dzieć, mieć bujną wyob­raźnię i oba­wiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin
być-zaz­dros­nym-to znaczy-nic-nie wie­dzieć-mieć-bujną-wyob­raźę-i oba­wiać ę-wszystkiego
Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Sa­mot­nym Cytaty: Le­piej być po­gar­dzo­nym przez wszys­tkich ludzi niż po­gar­dzić jednym. -Mikhail Naimy
le­piej-być-po­gar­dzo­nym-przez-wszys­tkich-ludzi-ż-po­gar­dzić-jednym