Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty

Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Ma­tema­tyka ~ w życiu plącze wzo­ry i lu­bi pro­duk­cję niewiado­mych, które w reak­cji łańcucho­wej tworzą og­rom myśli. -Papużka


ma­tema­tyka-~ w życiu-plącze-wzo­ry-i lu­bi-pro­duk­cję-niewiado­mych-które-w reak­cji-łańcucho­wej-tworzą-og­rom-myśli
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: To ja, niez­na­ny i niesłucha­ny na ogół. -szajbuss


to ja-niez­na­ny-i niesłucha­ny-na ogół
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01


niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Niez­liczo­ny jest ród głupców. -Symonides z Keos


Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Niez­naczne­mu przys­toi nieznaczne. -Horacy


niez­naczne­mu-przys­toi-nieznaczne
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Zwal­czaj­my non­sensy niez­godne z epoką. -Wiesław Brudziński


zwal­czaj­my-non­sensy-niez­godne-z epoką
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Cza­sem kością niez­go­dy jest ka­wał mięsa. -Mieczysław Michał Szargan


Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski


duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Niez­na­ne Niewiado­me Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec


nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni