Niez­wykłą Cytaty

Niez­wykłą Cytaty: Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem. -Silvidian


po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym
Niez­wykłą Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Niez­wykłą Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Niez­wykłą Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Niez­wykłą Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
Niez­wykłą Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


Niez­wykłą Cytaty: To ja, niez­na­ny i niesłucha­ny na ogół. -szajbuss


to ja-niez­na­ny-i niesłucha­ny-na ogół
Niez­wykłą Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01


niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Niez­wykłą Cytaty: Niez­naczne­mu przys­toi nieznaczne. -Horacy


niez­naczne­mu-przys­toi-nieznaczne
Niez­wykłą Cytaty: Niez­liczo­ny jest ród głupców. -Symonides z Keos


Niez­wykłą Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Niez­wykłą Cytaty: Zwal­czaj­my non­sensy niez­godne z epoką. -Wiesław Brudziński


zwal­czaj­my-non­sensy-niez­godne-z epoką
Niez­wykłą Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle


his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
Niez­wykłą Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski


duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean
Niez­wykłą Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Niez­wykłą Cytaty: Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


niez­de­cydo­wanie-jest naj­większą-chorobą
Niez­wykłą Cytaty: Cza­sem kością niez­go­dy jest ka­wał mięsa. -Mieczysław Michał Szargan


Niez­wykłą Cytaty: O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro