Nieza­leżnie Od te­go Cytaty

Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Nieza­leżnie od mu­zeum, żyje­my w obrazach. -Pablo Ruiz Picasso


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Nie wierz w ab­surdy, nieza­leżnie od te­go, kto je głosi. -Rumi


nie-wierz-w ab­surdy-nieza­żnie-od te­go-kto- głosi
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello


człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku. -anja


praw­dzi­wym-mężczyzną-można-być-zaw­szenieza­żnie-od wieku
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Ludzie pot­rze­bują mądrych i pięknie po­dawa­nych słów nieza­leżnie od miej­sca zamieszkania. -Anna Dymna


ludzie-pot­rze­bują-mądrych-i pięknie-po­dawa­nych-słów-nieza­żnie-od miej­sca-zamieszkania
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Każdy, nieza­leżnie od uwa­run­ko­wań psychicznych, po­winien znać swój pa­tent na us­po­koje­nie skołata­nych myśli  -daniello


każdy-nieza­żnie-od uwa­run­ko­wań-psychicznych-po­winien-znać-swój-pa­tent-na us­po­koje­nie-skołata­nych-myśli 
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Sub­stan­cja jest tym, co is­tnieje nieza­leżnie od te­go, co jest faktem. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Cier­piał. Nap­rawdę wie­rzył, że go nikt nie kocha, a ta­ka świado­mość nieza­leżnie od te­go, kim jes­teś, boli. -Harlan Coben


cier­piał-nap­rawdę wie­rzył-że go nikt-nie kocha-a ­ka-świado­mość-nieza­żnie-od te­go-kim-jes­teś-boli
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Wdzięk, to coś ta­kiego, co budzi u ob­cych ludzi na­tychmias­tową sym­pa­tię i zaufa­nie, nieza­leżnie od te­go, co ten roz­taczający wdzięk człowiek knuje. -Kurt Vonnegut


wdzięk-to coś-­kiego-co budzi-u ob­cych-ludzi-na­tychmias­tową-sym­pa­tię-i zaufa­nie-nieza­żnie-od te­go-co ten-roz­taczający
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. -Santa Montefiore


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste. -cosmiclovee


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Za­leżnie od sy­tuac­ji, strach pa­raliżuje lub do­pin­gu­je mózg. -NightHuntress


za­żnie-od sy­tuac­ji-strach-pa­raliżuje-lub-do­pin­gu­-mózg
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: ''Nie za­leżnie jak moc­no nab­rudzisz wiedz, że da się to pos­przątać. - wy­myśl sposób.'' ~Pa­weł Rychlica  -Rychcik


''nie-za­żnie-jak moc­no-nab­rudzisz-wiedz-że da ę-to pos­prząć- wy­myśl-sposób''-~pa­weł-rychlica 
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Nieza­leżność pro­wadzi donikąd. -Dr Tawian Stambuła


Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Efe­meryczna nieza­tapial­na miłość błękitnooki  -Alicia Slob


efe­meryczna-nieza­tapial­na-miłość-błękitnooki 
Nieza­leżnie Od te­go Cytaty: Nieza­leżny może być tyl­ko ten, od ko­go in­ni są zależni. -Tadeusz Kotarbiński


nieza­żny-może-być-tyl­ko-ten-od ko­go-in­-są zależ