Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty

Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski


nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość nie umiera. By­wa, że nad­chodzi czas, kiedy czu­je się, że każdy po­winien pójść w swoją stronę. Przyz­na­nie się do te­go, przyz­wo­lenie na to i do­kona­nie te­go - to też jest miłość. -Weronika Marczuk-Pazura


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera. -Aleksander Dumas


nies­te­ty-w życiu-przeżywa ę-tyl­ko-dwie-miłoś-praw­dzi­we-pier­wszą-która-umiera-i os­tatnią-od której ę-umiera
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Jeśli się pos­ta­rasz, będę dla ciebie płomieniem, który rozświet­li mrok w tu­nelu życia. I choć to światło będzie wątłe, nie zgaśnie nig­dy. Wzrośnie z cza­sem. Bo nadzieja nie umiera, gdy praw­dzi­wie ser­ce wybiera. -Devin


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa


praw­dzi­wa-miłość-w ko­biecie-nig­dy-nie ocze­kuje-równej-zapłaty-za to-co da­-ani-szczęścia-równe­go-te­mu-ja­kie-chce
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE... -Niusza


praw­dzi­wa-miŁoŚĆ-w naj­wiĘkszym-znacze­niu-te­go-sŁowa-po­lega-na tym-Że choĆby-nam-nig­dy-nie-przyszŁo-byĆ-ra­zem-ja zaw­sze
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Miłość nig­dy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu. -Ninon de Lenclos


miłość-nig­dy-nie umiera-z niedożywienia-ale-często-z przesytu
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wego gracza nig­dy nie zniechęci przegrana. -Sarah Bernhardt


praw­dzi­wego-gracza-nig­dy-nie zniechę-przegrana
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Tam gdzie zaw­sze tęskni dusza, nig­dy nie umiera miłość. -Papużka


tam-gdzie-zaw­sze-tęskni-dusza-nig­dy-nie umiera-miłość
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone. -Bruno


niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wy człowiek nie osiągnie nig­dy wiel­kości, postępując według re­guł szkolnych. -Ralph Waldo Emerson


praw­dzi­wy-człowiek-nie osiągnie-nig­dy-wiel­koś-postępując-według-re­guł-szkolnych
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku . -Chemicals


cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. -Papillondenuit


praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary
Nig­dy Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie. -Andrzej Strug


Żaden-li­terat-nig­dy-nie wy­myśli-nic-tak-niesłycha­niego-jak praw­dzi­we-ludzkie-życie