Nig­dy Przed­tem Cytaty

Nig­dy Przed­tem Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Nig­dy nie jes­tem z nicze­go za­dowo­lony, jes­tem per­fek­cjo­nistą, to część mo­jej osobowości. -Michael Jackson


nig­dy-nie jes­tem-z nicze­go-za­dowo­lony-jes­tem-per­fek­cjo­nistą-to część-mo­jej-osobowoś
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem  -RozaR


Nig­dy Przed­tem Cytaty: Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker


do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna. -Nieistniejąca


Nig­dy Przed­tem Cytaty: Rodzi­ce nig­dy nie są win­ni te­mu, że coś przed ni­mi ukrywamy. -Katarzyna Grochola


rodzi­-nig­dy-nie są win­-te­mu-że coś-przed-­mi-ukrywamy
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły


nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Nig­dy Przed­tem Cytaty: Po­dob­no sza­lejący z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-sza­lejący-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie. -Stephen Hawking


fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku . -Chemicals


cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Po­dob­no ci, którzy sza­leją z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-którzy-sza­leją-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon


spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Na­wet jeśli niebo zmęczyło się błęki­tem, nie trać nig­dy światła nadziei. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Nig­dy Przed­tem Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Nig­dy Przed­tem Cytaty: Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner


cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Słowa. Nig­dy nie wy­rażą Cię w pełni. Zaw­sze to co ni­mi przed­sta­wisz będzie ubo­gie w jakąś część Ciebie. -patt_


słowa-nig­dy-nie wy­rażą-cię-w peł-zaw­sze to co ­mi-przed­sta­wisz-będzie-ubo­gie-w jakąś-część-ciebie
Nig­dy Przed­tem Cytaty: Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem. -Jan Twardowski


będzie-da­lej-jak miało-być-wszys­tko-bo bóg-był-przed­tem-za­nim-szliśmy-razem