Nikt Nie Pamięta Cytaty

Nikt Nie Pamięta Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers


dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Nikt Nie Pamięta Cytaty: To co mówię i myślę nie jest wam zna­ne Możli­we że dla wielu będzie za­pamieta­ne Cho­ciaż i tak nie liczę na uz­na­nie To myślę że prze­myślcie to zdanie bo miłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nie Oso­by która spro­wadza nas na nie lecz miłości to ciągłe staranie  -happyforever


Nikt Nie Pamięta Cytaty: Sztuka, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest czymś naprawdę niezmiernie ważnym. Premierzy i ministrowie finansów to wielkie figury wówczas, gdy są w rządzie, ale gdy schodzą ze sceny, nikt o nich nie pamięta. Tylko artyści są nieśmiertelni. -Aleksander Fleming


Nikt Nie Pamięta Cytaty: nie pytaj nie py­taj o miłość nie py­taj jak to jest do niej wra­cać co noc bez wyt­chnienia gdy nikt nie pamięta za­pachu jej perfum nie py­taj o wspom­nienia ser­ca drgnienie oka blask nie py­taj mnie o świt i zmie­rzchu czerwień nie py­taj mnie jak umarła  -Adamo70


Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nikt nic nie czy­ta, a jeśli czy­ta, to nic nie ro­zumie, a jeśli na­wet ro­zumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie czy­-a śli-czy­-to nic-nie ro­zumie-a śli-na­wet-ro­zumie-to nic-nie pamię
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański


Nikt Nie Pamięta Cytaty: Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. -Franciszek Zabłocki


głupi-dwakroć-jest-głupszym-gdy-głupstw-nie-pamię
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie. -George Santayana


ten-kto-nie-pamię-przeszłoś-będzie-skazany-na-to-że-ją-przeżyje-powtórnie
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Kto nie pamięta dokładnie swego dzieciństwa, ten jest złym wychowawcą. -Marie Von Ebner - Eschenbach


kto-nie-pamię-dokładnie-swego-dzieciństwa-ten-jest-złym-wychowawcą
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Nie chcę być bar­dziej ani mniej za­pamięta­ny niż drze­wo przy drodze. -Serj Tankian


nie-chcę-być-bar­dziej-ani-mniej-za­pamię­ny-ż-drze­wo-przy-drodze
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Tylko krótki rozum gniew pamięta długo. -Baranowicz


tylko-krótki-rozum-gniew-pamię-długo
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę. -Gucci


jakość-pamię-ę-o-wiele-dłużej-ż-cenę
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie


Nikt Nie Pamięta Cytaty: Mąż: człowiek, który nigdy nie pamięta o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chętnie wymienia twój wiek. -Marilyn Monroe


mąż-człowiek-który-nigdy-nie-pamię-o-twoich-urodzinach-ale-w-towarzystwie-chętnie-wymienia-twój-wiek
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą


Nikt Nie Pamięta Cytaty: Dlacze­go można powtórzyć za­pamiętaną me­lodię, a nie można za­pamięta­nego śmiechu?  -Krystyna Siesicka


dlacze­go-można-powtórzyć-za­pamiętaną-me­lodię-a nie można-za­pamię­nego-śmiechu 
Nikt Nie Pamięta Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro


z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie