Nikt się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nikt się Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański
Nikt się Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie
Nikt się Cytaty: -Dlacze­go się nie ożenisz? -A kto chciałby mnie utrzymywać? -Dlacze­go ktoś miałby Cię utrzymywać? -Czy­li to ja mam ko­goś utrzymywać? -Nie, nikt nie mu­si ni­kogo utrzymywać... -To po co się żenić, sko­ro nikt nie korzysta?  -paski
Nikt się Cytaty: Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Nikt się Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą
Nikt się Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers
dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Nikt się Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro
z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
Nikt się Cytaty: przyk­laskują upap­ra­ne dłonie strząsając po­pioły nie swoje pod­noszą auto­matycznie kanciki wy­pełnione czar­nym humorem runęły do­my z dachami duszy pozbawione i tyl­ko wiatr huczy biegając po zgliszczach nikt im nie mówił nikt nie up­rzedzał zgni­te serca kar­mią się nie­szczęściem twoim  -Papużka
Nikt się Cytaty: Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie. -wonderful348
polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie
Nikt się Cytaty: Nikt nie od­rzu­ca ciebie, od­rzu­ca tyl­ko to, kim jes­teś według je­go mniema­nia. Zresztą, jest to broń obo­sie­czna, nikt też nie ak­ceptu­je ciebie. Dopóki ludzie się nie obudzą, po pros­tu ak­ceptują lub od­rzu­cają po­siada­ne przez siebie wyob­rażenie o to­bie. Stworzy­li so­bie twój wi­zeru­nek i al­bo go od­rzu­cają, al­bo akceptują. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Nikt się Cytaty: Ale dla niektórych is­tnieje tyl­ko ta jed­na, je­dyna oso­ba, od początku do końca. Nikt in­ny nie pa­suje. Nikt in­ny nie tra­fia do ser­ca w ten sposób i nie żyje w nim. ~No­ra Ro­ber­ts ,,Smak chwili
Nikt się Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować -Dale Carnegie
nikt-nie-jest-tak-bogaty-aby-mógł-ę-obyć-bez-uśmiechu-i-nikt-nie-jest-tak-ubogi-aby-go-nie-mógł-podarować
Nikt się Cytaty: Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby. -Bruno
Nikt się Cytaty: Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny. -Klaudiajeni
Nikt się Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Nikt się Cytaty: Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne. -Paulo Coelho
Nikt się Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess
Nikt się Cytaty: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. -Jan Kochanowski
szlachetne-zdrowie-nikt-ę-nie-dowie-jako-smakujesz-aż-ę-zepsujesz
Nikt się Cytaty: Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz. -Jan Kochanowski
Ślachetne-zdrowie-nikt-ę-nie-dowie-jako-smakujesz-aż-ę-zepsujesz
Nikt się Cytaty: Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu. -loquentia
dzi­siaj-jes­tem-na prawdę-szczęśli­wa-nikt mnie-nie skrzyw­dził-nikt-mnie-nie skry­tyko­wał-jes­tem szczęśli­wa-bo dziś
Nikt się Cytaty: Tańcz , jak­by nikt nie widział .Kochaj , jak gdy­by Two­je ser­ce nig­dy nie zos­tało złama­ne .Śpiewaj , jak­by nikt nie słuchał , jak­by jut­ro miało nig­dy nie na­dejść . -Samostność^^
Nikt się Cytaty: Nikt nie rodzi się bez wad. -Horacy
nikt-nie rodzi ę-bez-wad
Nikt się Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery
Nikt się Cytaty: Hardemu się zda, iż mu nikt nie rówien. -Mikołaj Rej
hardemu-ę-zda-iż-mu-nikt-nie-rówien
Nikt się Cytaty: Nikt tak jak Ty nie roz­pie­szczał mnie... Nikt tak jak Ty pew­nie nie po­kocha mnie... Dziękuję Ta­tusiu za wszystko. -opuszczona
nikt-tak-jak ty nie roz­pie­szczał-mnie-nikt-tak-jak ty pew­nie-nie po­kocha-mnie-dziękuję-ta­tusiu-za wszystko
Nikt się Cytaty: Nikt nie żyje samotnie i nikt samotnie nie umiera. -Jan Paweł II
nikt-nie-żyje-samotnie-i-nikt-samotnie-nie-umiera
Nikt się Cytaty: Szczęście dlatego tak trudno znaleźć, gdyż znajduje się tam, gdzie się go nikt nie spodziewa. -Ilona Bodden
szczęście-dlatego-tak-trudno-znaleźć-gdyż-znajduje-ę-tam-gdzie-ę-go-nikt-nie-spodziewa
Nikt się Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy
Nikt się Cytaty: Jeszcze nikt nie dodzwo­nił się zęba­mi do władzy. -Jacek Wejroch
jeszcze-nikt-nie dodzwo­ł ę-zęba­mi-do władzy
Nikt się Cytaty: Nikt nie może bezkarnie wyłamywać się z normalnego życia. -Emil Zola
nikt-nie-może-bezkarnie-wyłamywać-ę-z-normalnego-życia
Nikt się Cytaty: i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać  -samothnick
i nikt-z nas-nie wie-co ę-jut­ro-może-stać 
Nikt się Cytaty: Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec
naprawdę-starym-jest-ę-wówczas-kiedy-ę-to-powie-o-sobie-w-towarzystwie-a-nikt-ę-nie-śmieje-i-nie-zaprzecza
Nikt się Cytaty: Nap­rawdę sta­rym jest się wówczas, kiedy się to po­wie o so­bie w to­warzys­twie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec
nap­rawdę-sta­rym-jest ę-wówczas-kiedy ę-to po­wie-o so­bie-w to­warzys­twie-a nikt ę-nie śmieje-i nie zaprzecza
Nikt się Cytaty: Jeszcze nikt nie dorobił się ostróg siedząc okrakiem na barykadzie. -Jacek Wejroch
jeszcze-nikt-nie-dorobił-ę-ostróg-siedząc-okrakiem-na-barykadzie
Nikt się Cytaty: Nikt nie jest za stary na to, by zapoznać się z nową odmianą głupoty. -George Nathan
nikt-nie-jest-za-stary-na-to-by-zapoznać-ę-z-nową-odmianą-głupoty