Nim Być Wo­bec Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nim Być Wo­bec Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Nim Być Wo­bec Cytaty: Łat­wiej oka­zać się wdzięcznym wo­bec bogów niż wo­bec ludzi. -Sofokles
Łat­wiej-oka­zać ę-wdzięcznym-wo­bec-bogów-ż-wo­bec-ludzi
Nim Być Wo­bec Cytaty: Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych. -Homer
nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych
Nim Być Wo­bec Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Nim Być Wo­bec Cytaty: Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut?  -Milan Kundera
czym-jest piękno-lub-brzy­dota-wo­bec-miłoś-czym-jest brzyd­ka-twarz-wo­bec-uczu­cia-w które­go-wiel­koś-odzwier­cied­ ę-sam
Nim Być Wo­bec Cytaty: Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym... -Roman1992
Nim Być Wo­bec Cytaty: Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. -Henryk Bardijewski
Nim Być Wo­bec Cytaty: Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego. -Stefan Wyszyński
Nim Być Wo­bec Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim -Stanisław Jerzy Lec
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy - bądź nim! -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-bądź-nim
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. -Stanisław Jerzy Lec
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim!  -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśli­wym- bądź-nim 
Nim Być Wo­bec Cytaty: Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. -Attila the Hun
gdyby-było-łatwo-być-wodzem-każdy-by-nim-był
Nim Być Wo­bec Cytaty: Myślę o To­bie w ko­lorach, które nie is­tnieją... Myślę o Nas słowa­mi Ra­dości pi­sany­mi Nadzieją... Niep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co tak moc­no kocha, upar­te w Miłości... mo­je bi­je moc­no w Twoich ciepłych dłoniach... siedząc nap­rze­ciw Wo­jow­ni­ka Wil­czy­ca z zaufa­niem Mu się od­da­je- dwie Siły przy sobie, tak wo­bec siebie ot­warte, tak kochające, tak pochłonięte uczu­ciem i w nim tak roz­kosznie bezradne... -Uśmiechnięta Anielica
Nim Być Wo­bec Cytaty: Oj­cem zos­tać łat­wo, znacznie trud­niej nim być. -Erns Busch
oj­cem-zos­ć-łat­wo-znacznie-trud­niej-nim-być
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jeśli chcesz być w życiu wol­ny nie pędź w nim tak szybko. -aforystokrata
jeśli-chcesz-być-w życiu-wol­ny-nie pędź-w nim-tak-szybko
Nim Być Wo­bec Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Nim Być Wo­bec Cytaty: Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być?  -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Nim Być Wo­bec Cytaty: Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być. -A. Karr
każdy-chce-mieć-przyjaciela-a-nikt-nie-myśli-co-robić-aby-nim-być
Nim Być Wo­bec Cytaty: Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii. -StachuKrankiela
obiek­ty­wizm-to for­-re­wanżu-wo­bec-filozofii
Nim Być Wo­bec Cytaty: Do 9 ro­ku życia byłem soc­ja­listą. Po­dob­no każdy za młodu po­winien nim być, po­tem mądrzeje. -Janusz Korwin-Mikke
do 9 ro­ku-życia-byłem-soc­ja­listą-po­dob­no każdy-za młodu-po­winien-nim-być-po­tem-mądrzeje
Nim Być Wo­bec Cytaty: Życie jest dla mnie znośne pod warunkiem, żeby nigdy w nim nie być. -Gustaw Flaubert
Życie-jest-dla-mnie-znośne-pod-warunkiem-żeby-nigdy-w-nim-nie-być
Nim Być Wo­bec Cytaty: Stworzo­ny na mar­ne po­dobieństwo, oka­załeś się być je­go klęską. Brzmiałeś dum­nie, nim powstałeś. -Mateusz Piecki Schizoidalny
stworzo­ny-na mar­ne-po­dobieństwo-oka­załeś ę-być-­go-klęską-brzmiałeś dum­nie-nim-powstałeś
Nim Być Wo­bec Cytaty: Nauka zro­biła z nas bogów, za­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi. -Edmond Rostand
nauka-zro­biła-z nas-bogów-za­nim-na­wet-oka­zaliśmy ę-god­-być-ludźmi
Nim Być Wo­bec Cytaty: Sukces małżeństwa mniej zależy od tego, aby znaleźć idealnego partnera, lecz by samemu nim być. -Lelend Foster Wood
sukces-łżeństwa-mniej-zależy-od-tego-aby-znaleźć-idealnego-partnera-lecz-by-samemu-nim-być
Nim Być Wo­bec Cytaty: Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę. -Barbara Rosiek
prze­moc-wo­bec-ciała-za­bija-też-duszę
Nim Być Wo­bec Cytaty: Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine
bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Nim Być Wo­bec Cytaty: Bycie przeciętnym jest dla ludzi którzy nie są tego świadomi- każdy inny przestałby nim być! -nieznany
bycie-przeciętnym-jest-dla-ludzi-którzy-nie-są-tego-świadomi-każdy-inny-przestałby-nim-być
Nim Być Wo­bec Cytaty: Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem. -Jan Twardowski
będzie-da­lej-jak miało-być-wszys­tko-bo bóg-był-przed­tem-za­nim-szliśmy-razem
Nim Być Wo­bec Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas
ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Nim Być Wo­bec Cytaty: Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać. -aforystokrata
często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
Nim Być Wo­bec Cytaty: Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście. -Alen Baxton
naj­ważniej­szy-obo­wiązek-wo­bec-dzieci-to dać-im szczęście
Nim Być Wo­bec Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł
bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
Nim Być Wo­bec Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry
nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu