Nim Być Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nim Być Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Nim Być Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim -Stanisław Jerzy Lec
Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy - bądź nim! -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-bądź-nim
Nim Być Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. -Stanisław Jerzy Lec
Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim!  -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśli­wym- bądź-nim 
Nim Być Cytaty: Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. -Attila the Hun
gdyby-było-łatwo-być-wodzem-każdy-by-nim-był
Nim Być Cytaty: Oj­cem zos­tać łat­wo, znacznie trud­niej nim być. -Erns Busch
oj­cem-zos­ć-łat­wo-znacznie-trud­niej-nim-być
Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być w życiu wol­ny nie pędź w nim tak szybko. -aforystokrata
jeśli-chcesz-być-w życiu-wol­ny-nie pędź-w nim-tak-szybko
Nim Być Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Nim Być Cytaty: Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być?  -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Nim Być Cytaty: Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być. -A. Karr
każdy-chce-mieć-przyjaciela-a-nikt-nie-myśli-co-robić-aby-nim-być
Nim Być Cytaty: Życie jest dla mnie znośne pod warunkiem, żeby nigdy w nim nie być. -Gustaw Flaubert
Życie-jest-dla-mnie-znośne-pod-warunkiem-żeby-nigdy-w-nim-nie-być
Nim Być Cytaty: Do 9 ro­ku życia byłem soc­ja­listą. Po­dob­no każdy za młodu po­winien nim być, po­tem mądrzeje. -Janusz Korwin-Mikke
do 9 ro­ku-życia-byłem-soc­ja­listą-po­dob­no każdy-za młodu-po­winien-nim-być-po­tem-mądrzeje
Nim Być Cytaty: Nauka zro­biła z nas bogów, za­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi. -Edmond Rostand
nauka-zro­biła-z nas-bogów-za­nim-na­wet-oka­zaliśmy ę-god­-być-ludźmi
Nim Być Cytaty: Stworzo­ny na mar­ne po­dobieństwo, oka­załeś się być je­go klęską. Brzmiałeś dum­nie, nim powstałeś. -Mateusz Piecki Schizoidalny
stworzo­ny-na mar­ne-po­dobieństwo-oka­załeś ę-być-­go-klęską-brzmiałeś dum­nie-nim-powstałeś
Nim Być Cytaty: Sukces małżeństwa mniej zależy od tego, aby znaleźć idealnego partnera, lecz by samemu nim być. -Lelend Foster Wood
sukces-łżeństwa-mniej-zależy-od-tego-aby-znaleźć-idealnego-partnera-lecz-by-samemu-nim-być
Nim Być Cytaty: Bycie przeciętnym jest dla ludzi którzy nie są tego świadomi- każdy inny przestałby nim być! -nieznany
bycie-przeciętnym-jest-dla-ludzi-którzy-nie-są-tego-świadomi-każdy-inny-przestałby-nim-być
Nim Być Cytaty: Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem. -Jan Twardowski
będzie-da­lej-jak miało-być-wszys­tko-bo bóg-był-przed­tem-za­nim-szliśmy-razem
Nim Być Cytaty: Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać. -aforystokrata
często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
Nim Być Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł
bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
Nim Być Cytaty: Po­za jasną stroną bywam gdy miłości mi ubywa. Rozpacz ta ogar­nia mo­je serce i zos­ta­wia mnie w udręce. Radość uśmiech go­ni za uśmiechem nim się zdąży od­bić echem w smutku. Każdy dzień w nim jest skąpany nim pok­ra­piam swo­je rany. Lęki cień rzu­cają na pla­ny moje nim zdążę za­wal­czyć o swoje. A Nadzieja po raz os­tatni jest tą ostatnią i czy­ni mnie w działaniu stratną. -madz
Nim Być Cytaty: Amerykanin lubi mieć do czynienia z wielką łatwizną albo z niebosiężnymi trudnościami; kiedy trzeba być pośrodku, zaczynają się z nim kłopoty -John Fitzgerald Kennedy
amerykanin-lubi-mieć-do-czynienia-z-wielką-łatwizną-albo-z-niebosiężnymi-trudnościami-kiedy-trzeba-być-pośrodku-zaczynają-ę-z-nim-kłopoty
Nim Być Cytaty: Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain
zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem
Nim Być Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka
Nim Być Cytaty: Życie byłoby za nud­ne, gdy­by w nim były sa­me wzlo­ty. Muszą też być upad­ki, cho­ciażby po to, aby człowiek znał wszys­tkiego wartość. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Życie-byłoby-za nud­ne-gdy­by-w nim-były-­me-wzlo­ty-muszą też-być-upad­ki-cho­ciażby-po to-aby człowiek-znał-wszys­tkiego
Nim Być Cytaty: Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko. -Elżbieta bł
bóg-jest-moją-nieskończonośą-w-nim-kocham-i-jestem-kochana-w-nim-posiadam-wszystko
Nim Być Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest. -qches
praw­dzi­wy-przy­jaciel-to ten-który-nie na­zywa ę-nim-a nim-jest
Nim Być Cytaty: Obowiązek marszczy brwi, póki uciekasz przed nim. Idź za nim, a zacznie się do ciebie uśmiechać. -Sylvana Carmen
obowiązek-marszczy-brwi-póki-uciekasz-przed-nim-idź-za-nim-a-zacznie-ę-do-ciebie-uśmiechać
Nim Być Cytaty: Ame­ryka­nin lu­bi mieć do czy­nienia z wielką łat­wizną al­bo z niebo­siężny­mi trud­nościami ; kiedy trze­ba być pośrod­ku, zaczy­nają się z nim kłopoty. -John Fitzgerald Kennedy
ame­ryka­nin-lu­bi-mieć-do czy­nienia-z wielką-łat­wizną-al­bo-z niebo­ężny­mi-trud­nościami- kiedy-trze­ba-być-pośrod­ku
Nim Być Cytaty: Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania... -Papillondenuit
być-może-naj­większy-to pa­radoks-kochania-gdy-w niej- pa­nuje-roz­kosz-w nim- roz­kosz-panowania
Nim Być Cytaty: Kobieta tylko przelotnie zaspokaja mężczyznę; gdyż właśnie dlatego, że oddaje mu się z poświęceniem, w nim się zatraca, nie może być dla niego trwałym źródłem siły. -Ricarda Huch
kobieta-tylko-przelotnie-zaspokaja-mężczyznę-gdyż-właśnie-dlatego-że-oddaje-mu-ę-z-poświęceniem-w-nim-ę-zatraca-nie-może-być-dla-niego
Nim Być Cytaty: Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim, gadać o nim i pisać do niego zabronim; mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie. -Adam Mickiewicz
wygnaliśmy-z-serc-boga-weźmiem-dobra-po-nim-gadać-o-nim-i-pisać-do-niego-zabronim-mamy-nań-sto-gąb-brzmiących-i-piór-ostrych-krocie
Nim Być Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea
Nim Być Cytaty: Od tej chwi­li muszę wal­czyć z dwo­ma wro­gami - z nim i ze wspom­nieniami o nim, a prze­de wszys­tkim ze sobą, żeby znów się nie poddać!  -Valérie Tasso
od tej chwi­li-muszę-wal­czyć-z dwo­-wro­gami- z nim-i ze wspom­nieniami-o nim-a prze­de-wszys­tkim-ze sobą-żeby-znów ę
Nim Być Cytaty: Czas może być nazwany
czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć