No to przyczy­niam Cytaty

No to przyczy­niam Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


No to przyczy­niam Cytaty: Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


No to przyczy­niam Cytaty: sko­ro mówisz, nie oce­niam, słucham  -Emilia Szumiło


sko­ro-mówisz-nie oce­niam-słucham 
No to przyczy­niam Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon


bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
No to przyczy­niam Cytaty: Naj­częstsza przyczy­na dep­resji? Dru­gi człowiek. -Laurix


naj­częstsza-przyczy­na-dep­resji-dru­gi-człowiek
No to przyczy­niam Cytaty: Nie znajdę przyczy­ny za­gubienia siebie To od­wet śmier­telny na złej stro­nie duszy Kon­trast w człowieku jak między ziemią a niebem Siła niemal Bos­ka, co diament niemal skruszy Ko­nek­sje ze Złem, pak­ty z Dob­rem zawarte Umysł nieog­ra­niczo­ny pros­totą myślenia Dob­re Ser­ce i choć ska­mieniałe to otwarte Nie ok­raszo­ne niewiedzą po­wodu istnienia Czys­tość su­mienia za­leżna od faktów Tych fałszy­wych jak i auten­tycznych za razem Pa­radoks kłam­cy - przyczy­na artefaktów Znaj­dujących w podświado­mości swą bazę. -Bruno


No to przyczy­niam Cytaty: Kon­formiści żyją po­za cza­sem, nie przyczy­niają się bo­wiem do je­go przemian. -Jan Józef Szczepański


kon­formiś-żyją-po­za-cza­sem-nie przyczy­niają ę-bo­wiem-do ­go-przemian
No to przyczy­niam Cytaty: Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie. -Stephen Hawking


fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
No to przyczy­niam Cytaty: Słuszne jest wy­baczyć wi­ny proszące­mu o przebaczenie. Aequum est pec­ca­tis ve­niam pos­centem red­de­re rur­sus. (łac.)  -Horacy


słuszne-jest wy­baczyć-wi­ny-proszą­mu-o przebaczenie-aequum-pec­ca­tis-ve­niam-pos­centem-red­de­re-rur­sus-łac 
No to przyczy­niam Cytaty: Żar me­go wnętrza ka­pie rytmicznie. Ogar­niam ob­sza­ry dotąd niez­ba­dane, z rozmysłem... Spa­lam się w To­bie do os­tatniej krop­li namiętności... -AMA


Żar-me­go-wnętrza-ka­pie-rytmicznie-ogar­niam-ob­sza­ry-dotąd-niez­ba­dane-z-rozmysłem-spa­lam ę-w to­bie-do os­tatniej-krop­li
No to przyczy­niam Cytaty: A ja pat­rzę w siebie - może w pus­tkę?... - pra­wie płaczę, zgar­niam w wier­szy jed­wa­bistą chustkę zbędne, natrętne rozpacze. -Władysław Broniewski


a ja pat­rzę-w siebie- może-w pus­tkę-pra­wie-płaczę-zgar­niam-w wier­szy-jed­wa­bistą-chustkę-zbędne-natrętne-rozpacze
No to przyczy­niam Cytaty: Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


jak-przy­jaciele-pochleb­cy-psują-tak-kłótli­wi-niep­rzy­jaciele-bar­dzo-często-przyczy­niają ę-do poprawy
No to przyczy­niam Cytaty: jeżeli przyczy­na


żeli-przyczy­na-miłoś-nie jest przy­jaźń-trze­ba ę-zas­­nowić-czy-opłaca ę-da­lej-trwać-w niej 
No to przyczy­niam Cytaty: Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych. -Ryūnosuke Akutagawa


małżeństwo-jest sku­teczne-ja­ko-re­gula­tor-powśąga­nia-żądzy-lecz nie przyczy­nia ę-ono-do kon­tro­li-uczuć-miłosnych
No to przyczy­niam Cytaty: Do­magasz się myśle­nia przyczy­nowo-skut­ko­wego za wszelką cenę, po­nieważ nie umiesz roz­gryźć różnych zja­wisk, przy­pisu­jesz im źródła boskie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


do­magasz ę-myś­nia-przyczy­nowo-skut­ko­wego-za wszelką-cenę-po­nieważ-nie umiesz-roz­gryźć-różnych-zja­wisk-przy­pisu­jesz
No to przyczy­niam Cytaty: W życiu nic nie dzieje się bez przyczy­ny, nicze­go nie wol­no żałować... brnę do przo­du, sta­ram się. -kitsh


w życiu-nic-nie dzieje ę-bez-przyczy­ny-nicze­go-nie wol­no-żałować-brnę do przo­-sta­ram-ę
No to przyczy­niam Cytaty: Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku. -Paul Auster


nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek
No to przyczy­niam Cytaty: Wszys­cy ludzie to wa­riaci. W każdej chwi­li mogą zro­bić wszys­tko i niech Bóg ma w swo­jej opiece te­go, kto by się zas­ta­nawiał nad przyczy­nami ich postępowania. -Kurt Vonnegut


wszys­cy-ludzie-to wa­riaci-w każdej-chwi­li-mogą-zro­bić-wszys­tko-i niech-bóg- w swo­jej-opiece-te­go-kto-by ę-zas­­nawiał-nad