No­cami I pat­rząc Cytaty

No­cami I pat­rząc Cytaty: Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek


Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder


pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
No­cami I pat­rząc Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


No­cami I pat­rząc Cytaty: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka


pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam


pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
No­cami I pat­rząc Cytaty: Świat rozkłada ręce, a ty pat­rząc nie widzisz... -Papużka


Świat-rozkłada-rę-a ty pat­rząc-nie widzisz
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc na ob­raz rzeczy­wis­tości, nie za­mykaj go w ramach... -Cykam


pat­rząc-na ob­raz-rzeczy­wis­toś-nie za­mykaj-go w ramach
No­cami I pat­rząc Cytaty: biały klif, dumny stoi pat­rząc w morza dal. cichy, spokojny. -kinQ


biały-klif-dumny-stoi-pat­rząc-w morza-dal-cichy-spokojny
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rzą w twarz, uśmie­chają się, mówią; jak się masz? A za ple­cami ob­ga­dują; pat­rzcie na je­go ryj, jak on w ogóle może wyjść w do­mu, po­winien tam zostać Dla hi­pok­ry­ty ri­pos­ta, los in­nych po­zos­taw, bo Ciebie w życiu może spot­kać niejed­na chłosta. -szajbuss


No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa


pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
No­cami I pat­rząc Cytaty: pat­rząc ateiście na przód jes­tem skłon­ny potwierdzić iż je­go praprzodkiem był banan   -wdech


pat­rząc-ateiście-na przód-jes­tem-skłon­ny-potwierdzić-iż-­go-praprzodkiem-był-banan- 
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc w two­je oczy widzę świat które­go nig­dy nie mogłam dos­trzec ... -odmienna37.!


pat­rząc-w two­-oczy-widzę-świat-które­go-nig­dy-nie mogłam-­trzec
No­cami I pat­rząc Cytaty: Starze­nie się jest bez­sensow­ne. To właśnie czuję pat­rząc na ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


starze­nie ę-jest bez­sensow­ne-to właśnie-czuję-pat­rząc-na ciebie-orochimaru 
No­cami I pat­rząc Cytaty: Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello


mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji 
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc na swo­je życie stwier­dzam że Bóg ma bar­dzo duże poczu­cie humoru. -Ryder


pat­rząc-na swo­-życie-stwier­dzam-że bóg- bar­dzo-że-poczu­cie-humoru
No­cami I pat­rząc Cytaty: Pat­rząc na wszys­tkich, którym układa się w miłości, co­raz bar­dziej od­czu­wam samotność.. -watchingmefall


pat­rząc-na wszys­tkich-którym układa ę-w miłoś-co­raz-bar­dziej-od­czu­wam-samotność
No­cami I pat­rząc Cytaty: Zwy­cięzca to oso­ba która pat­rząc na szam­bo świata w którym się urodziła pot­ra­fi z niego wy­cisnąć Chanel. -Ryder


zwy­ęzca-to oso­ba-która-pat­rząc-na szam­bo-świata-w którym ę-urodziła-pot­ra­fi-z niego-wy­cisnąć-chanel