No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty

No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści . -Chemicals


ty­-mam-ra­doś-gdy-o to­bie-myślę-ty­-dni-prze­myś­nych-ty­-no­cy-niep­rzes­pa­nych-tyl­ko-za­kocha­nym-­kie-myśli
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: -Po kim masz ta­kie lad­ne oczy ? -Po niep­rzes­pa­nych i przep­la­kanych no­cach :) - :(  -czarnycharakter_xd


po-kim-masz-­kie-lad­ne-oczy-po-niep­rzes­pa­nych-i przep­­kanych-no­cach- 
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Po ty­siącu wy­lanych łez, mi­lionie niep­rzes­pa­nych no­cy i licze­niu mi­liar­da gasnących gwiazd, czuję wdzięczność. Pochy­lając nis­ko głowę i wy­ciągając da­leko ręce, chcę im podzięko­wać, że kiedyś, będąc już nap­rawdę szczęśliwą, po­wiem, że war­to było wal­czyć o wiarę, nadzieję i wciąż wschodzące słońce. -szantiil


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: .be Ciepło, które czuję wciąż Gdy blis­ko i da­leko jesteś Za­biera w podróż me serce Które bi­je bez szału Wręcz spokojnie Brak go­nit­wy uczuć Brak gorzkich łez I niep­rzes­pa­nych nocy Za­mykam je­dynie oczy Twój za­pach jest wszędzie Gdy śpię, pra­cuję, jestem Otaczasz mnie Gdziekol­wiek byś był Jes­teś obok Biorę głębo­ki wdech Uśmie­cham się A Twe ramiona Achh Znów tulą mnie w sobie Miłości smak, tak Nie pot­rze­buję więcej nic  -Amy03


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Ty­siąc słów, choć zaw­sze ta­kich samych. Pow­tarzających się jak grud­niowy sen. Niep­rzes­pa­ne wie­czo­ry, marzeń nies­pełnionych twory. Upadłych dusz mi­liony, aniołów cieni los strapiony. Płomieni ryk, śmier­telny de­mona łyk. Tonących w morzu łez, ludzi stra­conych przez lęk. -Chemicals


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety. -Jean de La Bruyére


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń. -John Fitzgerald Kennedy


niep­rzy­jem­ne-praw­dy-są zaw­sze-lep­sze-od przy­jem­nych-złudzeń
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy kpią z te­go co poważne kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie  -Intryga


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi. -Pitagoras


tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Zap­rzes­tańmy sta­wiać wy­maga­nia in­nym! So­bie je dyktujmy!  -Stefan Wyszyński


zap­rzes­ńmy-sta­wiać-wy­maga­nia-in­nym-so­bie- dyktujmy 
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Stróż w prośbie słany, grań rzęs - niech z łez ociera w ciszy wpatrzenia. -Vergil


stróż-w prośbie-słany-grań-rzęs- niech-z łez-ociera-w-ciszy-wpatrzenia
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Niebo domknięte, ciszą snów się ot­wiera, sól z rzęs - noc zwiewa. -Vergil


niebo-domknięte-ciszą-snów ę-ot­wiera-sól-z rzęs- noc-zwiewa
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Książki za­ginają cza­sop­rzes­trzeń. Po­wodem, dla które­go właści­ciele wspom­nianych już cias­nych an­tykwa­riatów zaw­sze spra­wiają wrażenie ludzi trochę nie z te­go świata, jest to, że wielu z nich rzeczy­wiście stamtąd pochodzi. Zabłąka­li się do nas, skręcając nie w tę stronę we włas­nym an­tykwa­riacie w świecie, gdzie na no­gach przez cały czas wy­pada no­sić bam­bosze, a sklep ot­wierać tyl­ko wte­dy, kiedy ma się ochotę. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca. -Steve Jobs


No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Zap­rzes­tając tyl­ko na słowach ro­bimy pod­kop plas­ti­kową łyżeczką... (z se­rii dziw­ne i dziwniejsze)  -Papużka


zap­rzes­tając-tyl­ko-na słowach-ro­bimy-pod­kop-plas­ti­kową-łyżeczką-z-se­rii-dziw­ne-i dziwniejsze 
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Człowiek mu­si trwać w przeświad­cze­niu, że niepojęte da się pojąć; inaczej zap­rzes­tałby wszel­kich badań. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-mu­-trwać-w przeświad­cze­niu-że niepojęte-da ę-pojąć-inaczej-zap­rzes­łby-wszel­kich-badań
No­cy Niep­rzes­pa­nych Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko