No­cy To nie zwyk­li Cytaty

No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Nie do­tyka za­wiść środ­ka: do szczytów zwyk­le dąży. -Tytus Liwiusz


nie-do­tyka-za­wiść-środ­ka-do szczytów-zwyk­-dąży
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Człowiek, który nie ro­bi błędów, zwyk­le nie ro­bi niczego. -Edward John Phelps


człowiek-który-nie ro­bi-błędów-zwyk­-nie ro­bi-niczego
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Wyt­rwały czy­tel­nik zwyk­le nie jest ory­ginal­nym autorem. -Piotr Szreniawski


wyt­rwały-czy­tel­nik-zwyk­-nie jest ory­ginal­nym-autorem
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy. -Maria Dąbrowska


marze­nia-zwyk­ ę-spełniają-ale-nie tak-i nie wte­dy-kiedy-te­go-pragniemy
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Nie­chaj ci, co zwyk­li mówić prawdę, nie liczą na niczy­je po­par­cie na tym świecie. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Naz­wa by­wa zwyk­le gro­bem kwestii. -Karol Irzykowski


No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Mniej­sze zło jest zwyk­le trwalsze. -Wiesław Brudziński


No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Sen poz­wa­la zwyk­le na wiele rzeczy nieskromnych. -Owidiusz


sen-poz­wa­-zwyk­-na wiele-rzeczy-nieskromnych
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Gość ma zwyk­le więcej cza­su niż gospodarz. -Tadeusz Kotarbiński


No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze. -André Gide


naj­gor­sze-pos­­nowienia-są zwyk­-najtrwalsze
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Te ka­fel­ki z pieca, które się nam zachciewa - to są zwyk­le... kobiety. -Alfred Aleksander Konar


te ka­fel­ki-z pieca-które ę-nam-zachciewa- to są zwyk­-kobiety
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk


nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości. -Aleksander Świętochowski


No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Gdzie doj­rze­wają po­ziom­ki zwyk­le znaj­duję pokrzywy. -StachuKrankiela


gdzie-doj­rze­wają-po­ziom­ki-zwyk­-znaj­duję-pokrzywy
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: Człowiek mu­si gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, od­czu­wa zwyk­le niepokój, pustkę. -Antoni Kępiński


człowiek-mu­-gdzieś-dążyć-gdy-osiągnie-cel-od­czu­wa-zwyk­-niepokój-pustkę
No­cy To nie zwyk­li Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam


pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest