Non Studet Cytaty

Non Studet Cytaty: Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim


plenus-venter-non-studet-libenter-pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy